ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

MYS.9.1801      (CHJ)

CP-FINAL IP-SUB 0 古之 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP IP-REL PP-SBJ NP PP NP N L051101 LOG inisipye P-CASE-GEN L000520 LOG no 1 益荒丁子 * N ADJ-STM L007110A PHON masura N L050146 PHON wotokwo P-CASE-GEN L000520 NLOG no 2 各競 * IP-ADV VB-INF PFX-RCP L000025 LOG api VB-INF L030594A LOG kipopi 3 妻問爲祁牟 * VB-INF L031172A N L050120 LOG tuma VB-INF L031227A LOG dopi VB-ADC VB-STM L030919A LOG si VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 4 葦屋乃 * PP NP PLN L050863 PHON-KUN asiya P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 菟名日處女乃 * N PLN L052255 PHON unapi N L050145 LOG wotomye P-CASE-GEN L000520 PHON no 6 奥城矣 * PP NP N L051660 LOG oku P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L052473 LOG kwi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 7 吾立見者 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-PRV VB-STM L031043A LOG tati VB-PRV L031712A LOG mireba 8 永世乃 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV IP-ADV IP-ADV NP-PRD PP NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007007B LOG naga ACP-ADN L000033 LOG ki N L050040 LOG yo P-CASE-GEN L000520 PHON no 9 語爾爲乍 * N-DVB L030492B LOG katari COP-INF L031965 PHON ni VB-CTT L030919A LOG situtu 10 後人 * IP-ADV NP-PRD PP NP N N L004087A LOG noti N L050046 LOG pito P-CASE-GEN L000520 NLOG no 11 偲爾世武等 * N-DVB L030886B LOG sinwopi COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC VB-STM L030919A PHON se VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 12 玉桙乃 * IP-ADV IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK-ADI L091026 N L050495 N L052078 LOG tama N L051802 LOG poko COP-ADI L031965 PHON no 13 道邊近 * PP NP N L050091 LOG miti P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050133 LOG pye ADJ-INF ADJ-STM L007017B LOG tika ACP-INF L000033 LOG ku 14 磐構 * NP-OB1 N L050014 LOG ipa VB-INF L030520A LOG kamape 15 作冢矣 * VB-ADN VB-STM L031144A LOG tukur VAX-STV-ADN L000024 LOG eru N L090197 LOG tuka P-CASE-ACC L000534 PHON wo 16 天雲乃 * IP-ADV PP NP IP-REL NP-ADV PP NP N L050340 N L050001B LOG ama N L050115 LOG kumo P-CASE-GEN L000520 PHON no 17 退部乃限 * PP NP N N L051988 LOG soku N L050133 LOG pye P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030438B LOG kagiri 18 此道矣 * PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050091 LOG miti P-CASE-ACC L000534 PHON wo 19 去人毎 * VB-ADC L031840A LOG yuku N L050046 LOG pito P-RES L000546 LOG goto NLOG ni 20 行因 * IP-ADV VB-GER VB-STM L031840A LOG yuki VB-GER L031887A LOG yorite 21 射立嘆日 * IP-ADV VB-INF PFX L000030 LOG i VB-STM L031043A LOG tati VB-INF L031276A LOG nageka PHON pi 22 或人者 * PP NP IP-REL VB-ADN L030125A LOG aru N L050046 LOG pito P-TOP L000522 LOG pa 23 啼爾毛哭乍 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050082 LOG ne COP-INF L031965 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo VB-CTT L031267A LOG nakitutu 24 語嗣 * IP-ADV VB-INF L030491A VB-STM L030492A LOG katari VB-INF L031139A LOG tugi 25 偲繼夾 * VB-ADN VB-STM L030886A LOG sinwopi VB-STM L031139A LOG tugi VB-STM L030612A LOG ko VAX-SPST-ADN L000015 LOG si 26 處女等賀 * PP NP N N L050145 LOG wotomye SFX L001003 PHON ra P-CASE-GEN L000503 PHON ga 27 奥城所 * PP NP N L051660 LOG oku P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N N L052473 LOG kwi N L050060 LOG dokoro 28 吾幷 * IP-ADV PP-PRD NP PRO-N L042059 LOG ware P-RES L000525A LOG sape COP-INF L031965 NLOG ni 29 見者悲喪 * VB-PRV L031712A LOG mireba ADJ-CLS ADJ-STM L007022 LOG kanasi ACP-CLS L000033 * P-TOP L000514 PHON mo 30 古思者 * IP-ADV NP-OB1 N L051101 LOG inisipye VB-PRV L030399A LOG omopeba * inisipye no * masura wotokwo no * api kipopi * tuma dopi si kye mu * asiya no * unapi wotomye no * oku tu kwi wo * wa ga tati mireba * naga ki yo no * katari ni situtu * noti pito no * sinwopi ni se mu to * tama poko no * miti no pye tika ku * ipa kamape * tukur eru tuka wo * ama kumo no * soku pye no kagiri * ko no miti wo * yuku pito goto ni * yuki yorite * i tati nageka pi * aru pito pa * ne ni mo nakitutu * katari tugi * sinwopi tugi ko si * wotomye ra ga * oku tu kwi dokoro * ware sape ni * mireba kanasi * mo * inisipye omopeba