ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0 父母賀 * NP-PRD PP NP N L050402 N L050641 LOG titi N L051720 LOG papa P-CASE-GEN L000503 PHON ga 1 成乃任爾 * PP NP N-DVB L031278B LOG nasi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L004001 LOG manima COP-INF L031965 PHON ni 2 箸向 * PP NP IP-EPT MK-ADC L091075 N L080028 LOG pasi VB-ADC L031721A LOG mukapu 3 弟乃命者 * NP IP-REL NP-PRD N L050072 LOG oto COP-ADI L031965 PHON no N L080203 LOG mikoto P-TOP L000522 LOG pa 4 朝露乃 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ IP-REL IP-EPT MK-ADI L091047 N L050723 N L050139 LOG asa N L052223 LOG tuyu COP-ADI L031965 PHON no 5 銷易杵壽 * VB-ADN VB-STM L030611B LOG ke AXJ-STM L090027 LOG yasu ACP-ADN L000033 LOG ki N L051102 LOG inoti 6 神之共 * NP-ADV PP NP N L050005A LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051550 LOG muta 7 荒競不勝而 * VB-GER VB-STM L030117A LOG araswopi VB-GER L030505A LOG kanete 8 葦原乃 * IP-ADV PP NP PP NP N L050405 N L052471 LOG asi N L051723 LOG para P-CASE-GEN L000520 PHON no 9 水穂之國爾 * PP NP N L050492 LOG midupo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051337 LOG kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni 10 家無哉 * NP-SBJ N L050006A LOG ipye ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000034 LOG mi P-FOC L000537 LOG ya 11 又還不夾 * NP-ADV ADV L004022 LOG mata VB-ADN VB-STM L030518A LOG kapyeri VB-STM L030612A LOG ko VAX-NEG-ADN L000006A LOG nu 12 遠津國 * IP-MAT IP-ADV PP-ADV NP IP-EPT MK L099999 ADJ-ADN ADJ-STM L007008B LOG topo COP-ADN L031968 PHON tu N L051337 PHON kuni 13 黄泉乃界丹 * PP NP N L052413 LOG yomwi P-CASE-GEN L000520 LOG no N-DVB L030762B LOG sakapi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 14 蔓都多乃 * IP-ADV NP-PRD IP-REL VB-ADC L031434A LOG papu N L052216 PHON tuta COP-ADI L031965 PHON no 15 各々向々 * NP-ADV PP NP PRO-N L042074 LOG ono P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L051530 LOG mukimuki 16 天雲乃 * IP-EPT MK L099999 N L050340 N L050001B LOG ama N L050115 LOG kumo P-CASE-GEN L000520 PHON no 17 別石徃者 * VB-INF L031898A LOG wakare P-RES L000526A PHON si VB-PRV L031840A LOG yukeba 18 闇夜成 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N N L052387 LOG yamwi N L050039 LOG ywo COP-SEM L031965 LOG nasu 19 思迷匍匐 * VB-INF VB-STM L030399A LOG omopi VB-INF L032059A LOG matwo PHON papi 20 所射十六乃 * IP-ADV IP-EPT MK-ADI L070001 VB-CLS L030214A VB-STM L030222A LOG i VAX-PASS-CLS L000011 LOG yu N L090209 PHON sisi COP-ADI L031965 PHON no 21 意矣痛 * PP-SBJ NP N L050037 LOG kokoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007010B LOG ita ACP-INF L000034 LOG mi 22 葦垣之 * IP-ADV IP-EPT MK-ADI L091048 N L050203 N L052471 LOG asi N L050141 LOG kaki COP-ADI L031965 LOG no 23 思乱而 * VB-GER VB-STM L030399A LOG omopi VB-GER L031692A LOG midarete 24 春鳥能 * IP-ADV IP-EPT MK-ADI L090471 N N L051724 LOG paru N L050970 LOG tori COP-ADI L031965 PHON no 25 啼耳鳴乍 * PP-OB1 NP N L050082 LOG ne P-RES L000521 LOG nomwi VB-CTT L031267A LOG nakitutu 26 味澤相 * IP-ADV NP-OB1 IP-EPT MK L032062 PHON-KUN adisapapu 27 宵晝不知 * N L052421 LOG yworu N L051781 LOG piru VB-IFC VB-STM L031967A LOG sira VAX-NEG-IFC L000006A LOG zu 28 蜻蜒火之 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L051171 PHON kagirwopwi COP-ADI L031965 PHON no 29 心所燎管 * NP-SBJ N L050037 LOG kokoro VB-CTT L031785A LOG moye PHON tutu 30 悲悽別焉 * VB-CLS VB-STM L030500A LOG kanasibwi VB-CLS L031898A LOG wakaru * titi papa ga * nasi no manima ni * pasi mukapu * oto no mikoto pa * asa tuyu no * ke yasu ki inoti * kamwi no muta * araswopi kanete * asi para no * midupo no kuni ni * ipye na mi ya * mata kapyeri ko nu * topo tu kuni * yomwi no sakapi ni * papu tuta no * ono ga mukimuki * ama kumo no * wakare si yukeba * yamwi ywo nasu * omopi matwo papi * i yu sisi no * kokoro wo ita mi * asi kaki no * omopi midarete * paru tori no * ne nomwi nakitutu * adisapapu * yworu piru sira zu * kagirwopwi no * kokoro moye tutu * kanasibwi wakaru