ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

NSK.119

IP-MAT 0 耶麻古曳底 * IP-ADV IP-ADV NP-PTH-OB1 N L050034 PHON yama VB-GER L030747A PHON kwoyete 1 于瀰倭柂留騰母 * NP-PTH-OB1 N L052517 PHON umi VB-ADC L031910A PHON wataru P-CONN L000531 PHON tomo 2 於母之楼枳 * PP-SBJ NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007133B PHON omosirwo ACP-ADN L000033 PHON ki 3 伊麻紀能禹知播 * PP NP PLN L051085 PHON imakwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052547 PHON uti P-TOP L000522 PHON pa 4 倭須羅由麻旨珥 * VB-CLS VB-STM L031906A PHON wasura VAX-PASS-CLS L000011 PHON yu XTN-CLS XTN L000802 PHON masizi ACP-CLS L000033 * * yama kwoyete * umi wataru tomo * omosirwo ki * imakwi no uti pa * wasura yu masizi *