ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

NSK.28

multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0 烏智箇多能 * NP PP NP N L050248 PRO-N L042085A PHON woti N L050111 PHON kata P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 阿邏邏麻莵麼邏 * N L050835 PHON arara N L050408 N L050158 PHON matu N L051723 PHON bara 2 摩莵麼邏珥 * PP-GOL NP N L050408 N L050158 PHON matu N L051723 PHON bara P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3 和多利喩祇低 * VB-GER VB-STM L031910A PHON watari VB-GER L031840A PHON yukite 4 莵区喩瀰珥 * IP-ADV PP NP N N L052522B PHON tuku N L052437 PHON yumi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5 末利椰塢多具陪 * PP-OB1 NP N L080078 N L080136 PHON mari N L052580 PHON ya P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L031996A PHON tagupe 6 宇摩比等破 * IP-ADV PP NP N L050468 ADJ-STM L007021A PHON uma N L050046 PHON pito P-TOP L000522 PHON pa 7 于摩譬苔奴知野 * IP-ADV NP-PRD N ADJ-STM L007021A PHON uma N L050046 PHON pito N L050971 PHON dwoti P-FOC L000537 PHON ya 8 伊徒妬播茂 * IP-ADV PP NP N L050282 PHON itwokwo P-TOP L000522 PHON pa P-TOP L000514 PHON mo 9 伊徒妬奴池 * IP-ADV NP-PRD N N L050282 PHON itwokwo N L050971 PHON dwoti 10 伊装阿波那和例波 * NP-ADV INTJ L051153 PHON iza IP-ADV VB-OPT L030071A PHON apana PP NP PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000522 PHON pa 11 多摩岐波屡 * IP-MAT PP NP IP-EPT MK-ADC L091056 N L099998 PHON tama VB-ADC L030591A PHON kiparu 12 于池能阿層餓 * PP NP N L052547 PHON uti P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L042090 PHON aso P-CASE-GEN L000503 PHON ga 13 波邏濃知波 * N N L051723 PHON para N L051649 PHON nuti P-TOP L000522 PHON pa 14 異佐誤阿例椰 * NP-PRD N L051124 PHON isagwo VB-EXC L030125A PHON are P-FOC L000537 PHON ya 15 伊装阿波那和例波 * CP-FINAL IP-SUB NP-VOC INTJ L051153 PHON iza VB-OPT L030071A PHON apana PP NP PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000522 PHON pa * woti kata no * arara matu bara * matu bara ni * watari yukite * tuku yumi ni * mari ya wo tagupe * uma pito pa * uma pito dwoti ya * itwokwo pa mo * itwokwo dwoti * iza apana ware pa * tama kiparu * uti no aso ga * para nuti pa * isagwo are ya * iza apana ware pa