ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

NSK.36

IP-MAT 0 瀰豆多摩蘆 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 PP NP IP-REL NP-SBJ N L050128 PHON midu VB-ADC L031080A PHON tamaru 1 予佐瀰能伊戒珥 * PP NP PLN L052423 PHON yosami P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L030147B PHON ike P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 奴那波区利 * NP N L051644 PHON nunapa 3 破陪鶏区辞羅珥 * VB-NML VB-STM L030667A PHON kuri VB-STM L031435A PHON pape VAX-SPST-NML L000015 PHON kyeku VB-INF VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 4 委遇比莵区 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 PP-SBJ NP PP NP IP-REL NP-OB1 N L050354 N L052496 PHON wi N L090100 PHON gupi VB-ADC L031133A PHON tuku 5 伽破摩多曳能 * N N L050025 PHON kapa N L090374 PHON mata N L052401 PHON ye P-CASE-GEN L000520 PHON no 6 比辞餓羅能 * N L050243 N L051785 PHON pisi N L090089 PHON gara P-CASE-GEN L000520 PHON no 7 佐辞鶏区辞羅珥 * VB-NML VB-STM L030806A PHON sasi VAX-SPST-NML L000015 PHON kyeku VB-INF VB-STM L031967A PHON sira VAX-NEG-INF L000006A PHON ni 8 阿餓虚居呂辞 * PP-SBJ NP N PP NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050037 PHON kokoro P-RES L000526A PHON si 9 伊夜于古珥辞低 * NP-ADV N L004014 PHON iya ADJ-GER ADJ-STM L052243 PHON ukwo COP-GER L031965 PHON nisite * midu tamaru * yosami no ike ni * nunapa * kuri pape kyeku sira ni * wi gupi tuku * kapa mata ye no * pisi gara no * sasi kyeku sira ni * a ga kokoro si * iya ukwo nisite