ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

NSK.48

IP-MAT 0 於辞低屡 * IP-ADV NP PP NP IP-EPT MK-ADC L091068 VB-ADC L030340A VB-STM L030349A PHON osi VB-ADC L031193A PHON teru 1 那珥破能瑳耆能 * PLN L051586 PHON nanipa P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L052505 PHON saki P-CASE-GEN L000520 PHON no 2 那羅弭破莽 * N N-DVB L031314B PHON narabi N L051709 PHON pama 3 奈羅陪務苔虚層 * VB-ADC VB-STM L031315A PHON narabe VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000541 PHON to P-FOC L000510 PHON koso 4 曾能古破阿利鶏梅 * PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050028 PHON kwo P-TOP L000522 PHON pa VB-EXC VB-STM L030125A PHON ari VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-EXC L000002 PHON me * osi teru * nanipa no saki no * narabi pama * narabe mu to koso * so no kwo pa ari kye me