ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

IP-MAT 0 那莵務始能 * IP-ADV NP-OB1 PP NP N N L051598 PHON natu N-DVB L031729B PHON musi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 譬務始能虚呂望 * PP NP N L051768 PHON pimusi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051304 PHON koromo 2 赴多幣枳低 * NP-ADV N L050442 NUM L002002 PHON puta CL L002034 PHON pye VB-GER L030608A PHON kite 3 介区瀰夜襄利破 * PP NP N N-DVB L030447B PHON kakumi N L052378 PHON yadari P-TOP L000522 PHON pa 4 阿珥予区望阿羅儒 * NP-ADV ADV L004012 PHON ani ADJ-INF ADJ-STM L007015B PHON yo ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L030125A PHON ara VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu * natu musi no * pimusi no koromo * puta pye kite * kakumi yadari pa * ani yo ku mo ara zu