ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

NSK.7

multi-sentence IP-MAT 0 于襄能 * PP NP PP NP PLN L052235 PHON uda P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 多伽機珥 * N L050278 ADJ-STM L007005A PHON taka N L052473 PHON kwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 辞芸和奈破蘆 * NP-OB1 N N L051934 PHON sigi N L052311 PHON wana VB-ADC L031455A PHON paru 3 和餓末莵夜 * IP-MAT PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L031644A PHON matu P-FOC L000537 PHON ya 4 辞芸破佐夜羅孺 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP NP N L051934 PHON sigi P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-IFC VB-STM L030838A PHON sayara VAX-NEG-IFC L000006A PHON zu 5 伊殊区波辞 * NP-SBJ IP-EPT MK L099999 N L051133 PHON isukupasi 6 区泥羅佐夜離 * N L051327 PHON kudira VB-INF L030838A PHON sayari 7 固奈瀰餓 * IP-ADV PP-SBJ NP N L090123 PHON kwonami P-CASE-GEN L000503 PHON ga 8 那居波佐麼 * NP-OB1 N L050067 PHON na VB-CND VB-STM L030732A PHON kopa VAX-RSP-CND L000009 PHON saba 9 多智曾麼能 * PP-OB1 IP-NMZ PP-SBJ NP PP NP N L050573 N-DVB L031043B PHON tati N L051983 PHON soba P-CASE-GEN L000520 PHON no 10 未廼那鶏句塢 * N L050093 PHON mwi P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ-NML ADJ-STM L007028 PHON na ACP-NML L000033 PHON kyeku P-CASE-ACC L000534 PHON wo 11 居気辞被恵祢 * NP-ADV PRO-ADV L080155 PHON kokwisi VB-OPT L031462A PHON pwiwene 12 宇破奈利餓 * IP-MAT IP-ADV PP-SBJ NP N L090124 PHON upanari P-CASE-GEN L000503 PHON ga 13 那居波佐磨 * NP-OB1 N L050067 PHON na VB-CND VB-STM L030732A PHON kopa VAX-RSP-CND L000009 PHON saba 14 伊智佐介幾 * PP-OB1 IP-NMZ PP-SBJ NP NP N N L051140 PHON itisaka N L050003A PHON kwi 15 未廼於朋鶏句塢 * N L050093 PHON mwi P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ-NML ADJ-STM L007009B PHON opo ACP-NML L000033 PHON kyeku P-CASE-ACC L000534 PHON wo 16 居気襄被恵祢 * NP-ADV PRO-ADV L042037 PHON kokwida VB-OPT L031462A PHON pwiwene * uda no * taka kwi ni * sigi wana paru * wa ga matu ya * sigi pa sayara zu * isukupasi * kudira sayari * kwonami ga * na kopa saba * tati soba no * mwi no na kyeku wo * kokwisi pwiwene * upanari ga * na kopa saba * itisaka kwi * mwi no opo kyeku wo * kokwida pwiwene