ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 阿摩襄霧 * NP-VOC IP-EPT MK L091083 N L050805 PHON amadamu 1 箇留椀等賣 * N PLN L051229 PHON karu N L050145 PHON wotomye 2 異哆儺介麼 * IP-ADV VB-CND ADJ-STM L007010A PHON ita VB-CND L031267A PHON nakaba 3 臂等資利奴陪瀰 * NP-SBJ N L050046 PHON pito VB-CLS VB-STM L031967A PHON siri VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu XTN-INF XTN L000801 PHON be ACP-INF L000034 PHON mi 4 幡舎能夜摩能 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD PP NP PLN L051726 PHON pasa P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 5 波刀能 * N L051738 PHON patwo COP-ADI L031965 PHON no 6 資哆儺企邇奈勾 * IP-RDP VB-INF L032052A N L050026 PHON sita VB-INF L031267A PHON naki P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC L031267A PHON naku * amadamu * karu wotomye * ita nakaba * pito siri nu be mi * pasa no yama no * patwo no * sita naki ni naku