ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

NSK.9

IP-MAT 0 於佐箇廼 * IP-ADV PP NP PP NP PLN L051683 PHON osaka P-CASE-GEN L000520 PHON no 1 於朋務露夜珥 * N ADJ-STM L007009A PHON opo N L051544 PHON murwo N L050182 PHON ya P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2 比苔瑳破而 * IP-ADV NP-SBJ N L050046 PHON pito ADJ-INF ADJ-STM L004032 PHON sapa COP-INF L031965 PHON ni 3 異離烏利苔毛 * VB-INF L030220A PHON iri VB-PGS-IFC L031957A PHON wori P-CONN L000531 PHON tomo 4 比苔磋破而 * IP-ADV IP-ADV NP-SBJ N L050046 PHON pito ADJ-INF ADJ-STM L004032 PHON sapa COP-INF L031965 PHON ni 5 枳伊離烏利苔毛 * VB-INF VB-STM L030612A PHON ki VB-INF L030220A PHON iri VB-PGS-IFC L031957A PHON wori P-CONN L000531 PHON tomo 6 瀰都瀰都志 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-EPT MK L051487 PHON mitumitusi 7 倶梅能固邏餓 * PP NP PEN L051335 PHON kume P-CASE-GEN L000520 PHON no N N L050028 PHON kwo SFX L001003 PHON ra P-CASE-GEN L000503 PHON ga 8 勾務都都伊 * IP-ARG NP-OB1 N N L051324 PHON kubu N L052218 PHON tutui 9 異志都都伊毛智 * N N L051130 PHON isi N L052218 PHON tutui VB-INF L031761A PHON moti 10 于智弖之夜莽務 * VB-GER L030267A PHON utite P-RES L000526A PHON si VB-ADC VB-STM L031818A PHON yama VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu * osaka no * opo murwo ya ni * pito sapa ni * iri wori tomo * pito sapa ni * ki iri wori tomo * mitumitusi * kume no kwo ra ga * kubu tutui * isi tutui moti * utite si yama mu