ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

NSK.96

CP-FINAL IP-SUB 0 野糸磨倶爾 * IP-ADV NP N L050348 NUM L002008 PHON ya N L050078 PHON sima N L051337 PHON kuni 1 都磨磨祁可泥底 * NP-OB1 N L050120 PHON tuma VB-GER VB-STM L031618A PHON maki VB-GER L030505A PHON kanete 2 播屡比能 * IP-ADV PP-ADV NP IP-EPT MK L099999 N L050450 N L051724 PHON paru N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no 3 可須我能倶爾爾 * PLN L051241 PHON-ON kasuga COP-ADI L031965 PHON no N L051337 PHON kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4 倶波糸謎鳴 * PP-MPT-OB1 NP IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007091 PHON kupasi ACP-CLS L000033 * N L050132 PHON mye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 5 阿利等枳枳底 * IP-ARG VB-IFC L030125A PHON ari P-COMP L000530 PHON to VB-GER L030565A PHON kikite 6 与慮志謎鳴 * IP-ADV PP-MPT-OB1 NP IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007217 PHON yorosi ACP-CLS L000033 * N N L050132 PHON mye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 7 阿利等枳枳底 * IP-ARG VB-IFC L030125A PHON ari P-COMP L000530 PHON to VB-GER L030565A PHON kikite 8 莽紀佐倶 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL NP N L050276 PFX L000062 PHON ma N L050003A PHON kwi VB-ADC L030778A PHON saku 9 避能伊陀図鳴 * PP NP N L052516 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050648 N L051136 PHON ita N L090263 PHON two P-CASE-ACC L000534 PHON wo 10 飫斯毘羅枳 * VB-INF L030346A VB-STM L030349A PHON osi VB-INF L031501A PHON piraki 11 倭例以梨魔志 * IP-ADV NP PRO-N L042059 PHON ware VB-INF VB-STM L030220A PHON iri VB-INF L030206A PHON masi 12 阿都図唎 * IP-ADV VB-INF N L050877 PHON atwo VB-INF L031258A PHON dwori 13 都麼怒唎糸底 * VB-INF N L050120 PHON tuma VB-INF L031258A PHON dwori VB-GER L030919A PHON site 14 魔倶囉図唎 * IP-ADV VB-INF N L050016 PHON makura VB-INF L031258A PHON dwori 15 都麼怒唎糸底 * VB-INF N L050120 PHON tuma VB-INF L031258A PHON dwori VB-GER L030919A PHON site 16 伊慕我堤鳴 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP N L050027 PHON imo P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050012A PHON te P-CASE-ACC L000534 PHON wo 17 倭例爾魔柯斯毎 * PP-CZZ-OB1 NP PRO-N L042059 PHON ware P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L031618A PHON maka VAX-CTV-INF L000010 PHON sime 18 倭我堤鳴麼 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050012A PHON te P-CASE-ACC L000536 PHON woba 19 伊慕爾悪魔柯糸毎 * PP-CZZ-OB1 NP N L050027 PHON imo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L031618A PHON maka VAX-CTV-INF L000010 PHON sime 20 麼左棄逗囉 * IP-ADV NP-ADV N L051419 PHON masakidura 21 多多企阿蔵播梨 * VB-INF VB-STM L031019A PHON tadaki VB-INF L030030A PHON azapari 22 矢自矩矢慮 * IP-NMZ IP-EPT MK L090211 N L051973 PHON sisi N L051359 PHON kusiro 23 于魔伊祢矢度爾 * NP-OB1 N ADJ-STM L007021 PHON uma N L050103 LOG i VB-ADN VB-STM L031342A LOG ne VAX-SPST-ADN L000015 PHON si P-CONN L000544 PHON twoni 24 爾播都等唎 * IP-ADV NP PP NP N L051615 PHON nipa P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 25 柯稽播儺倶儺梨 * PP NP N L051184 PHON kakye P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-ADC L031267A PHON naku XTN-IFC L000804 PHON nari 26 奴都等利 * IP-ADV NP PP NP N L051642 PHON nu P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 27 枳蟻矢播等余武 * PP NP N L050180 PHON kigisi P-TOP L000522 PHON pa IP-ADV VB-ADC L031245A PHON toyomu 28 婆糸稽矩謨 * IP-ADV IP-NMZ ADJ-NML ADJ-STM L007141 PHON pasi ACP-NML L000033 PHON kyeku P-TOP L000514 PHON mo 29 伊麻娜以播孺底 * NP ADV L004005 PHON imada VB-GER VB-STM L030199A PHON ipa VAX-NEG-GER L000006A PHON zute 30 阿開爾啓梨倭蟻慕 * VB-CLS VB-STM L030022A PHON ake VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-CLS L000016 PHON kyeri NP N L050020 PHON wagimo * ya sima kuni * tuma maki kanete * paru pi no * kasuga no kuni ni * kupasi * mye wo * ari to kikite * yorosi * mye wo * ari to kikite * ma kwi saku * pi no ita two wo * osi piraki * ware iri masi * atwo dwori * tuma dwori site * makura dwori * tuma dwori site * imo ga te wo * ware ni maka sime * wa ga te woba * imo ni maka sime * masakidura * tadaki azapari * sisi kusiro * uma i ne si twoni * nipa tu tori * kakye pa naku nari * nu tu tori * kigisi pa toyomu * pasi kyeku mo * imada ipa zute * ake ni kyeri wagimo