ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About analysis view                SVG tree Bracketed tree XML tree

multi-sentence IP-MAT 0 布知毛世毛 * PP-SBJ CONJP PP NP N L051843 PHON puti P-TOP L000514 PHON mo PP NP N L090058 PHON se P-TOP L000514 PHON mo 1 伎与久佐夜気志 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007086 PHON kiyo ACP-INF L000033 PHON ku ADJ-CLS ADJ-STM L007162B PHON sayake ACP-CLS L000033 PHON si 2 波可多我波 * IP-MAT NP-PRD NP N N L051703 PHON pakata N L050025 PHON gapa IP-REL IP-ADV 3 知止世乎麻知弖 * PP-OB1 NP N NUM L002013 PHON ti CL L052164 PHON tose P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L031644A PHON matite 4 須賣流可波可母 * VB-ADN VB-STM L030951A PHON sum VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N L050025 PHON kapa P-FNL-MPH L000507 PHON kamo * puti mo se mo * kiyo ku sayake si * pakata gapa * ti tose wo matite * sum yeru kapa kamo