Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

118 aozora_Edogawa-1929  119 aozora_Edogawa-1929

CP-QUE IP-SUB PP-CONJ IP-ADV PP-SCON IP-ADV PP-1 NP† IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD D anna N fuu AX na PP NP N mono P-ROLE no N araware-kata P-ROLE o PU , PP-SBJ NP PRO watashi P-OPTR wa PP-OB1 NP IP-EMB PP-OB1 *ICH*-1 PP CONJP PP NP N ato P-ROLE ni P-CONN mo PP NP N saki P-ROLE ni P-CONN mo VB mi AXD ta N koto P-ROLE ga ADJI nai P-CONN no-de PU , PP-SBJ NP IP-EMB NP-SBJ *speaker* PP-CZZ NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-OB1 *pro* VB yomu N hito P-ROLE ni NP-OB1 *pro* VB wakara VB2 seru N no P-ROLE ga ADJN nangi AX na FN no AX da P-CONN ga PU , NP-SBJ *speaker* PP-SCON-CND IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ *T* PP NP PRO sore P-ROLE ni ADJI chikai N kanji P-ROLE o VB omoidashi P-CONN te VB2 miru P-CONN to PU , NP-OB1† *pro* ADVP ADV tatoeba PU , CP-THT IP-SUB NP-SBJ† *pro* PP-OB1 NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* PP NP PP NP N fune P-ROLE no N ue P-ROLE kara PU , PP NP N umi P-ROLE ni VB mogut AXD ta N ama P-ROLE no PU , PP NP D aru N shunkan P-ROLE no N sugata P-ROLE ni VB ni P-CONN te VB2 i AXD ta P-COMP to P-OPTR de-mo VB keiyoo VB0 su MD beki MD de-aroo P-FINAL ka PU . *T* anna fuu na mono no araware-kata o , watashi wa *ICH*-1 ato ni mo saki ni mo mi ta koto ga nai no-de , *speaker* *T* *pro* yomu hito ni *pro* wakara seru no ga nangi na no da ga , *speaker* *T* sore ni chikai kanji o omoidashi te miru to , *pro* tatoeba , *pro* *T* fune no ue kara , umi ni mogut ta ama no , aru shunkan no sugata ni ni te i ta to de-mo keiyoo su beki de-aroo ka . IP-MAT PP-CONJ IP-ADV PP-TMP NP IP-EMB PP-SBJ NP PP NP N ama P-ROLE no N hadakami P-ROLE ga PU , PP NP PP NP N soko P-ROLE no N hoo P-ROLE ni VB aru N toki P-OPTR wa PU , PP NP PP NP PP NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJI aoi N mizu P-ROLE no N soo P-ROLE no IP-REL NP-SBJ *T* ADJN fukuzatsu AX na N dooyoo P-ROLE no N tame P-ROLE ni PU , PP-SBJ NP D sono N shintai P-ROLE ga PU , IP-ADV-CONJ IP-ADV-CONJ IP-ADV-SCON ADVP ADV marude NP-PRD PP NP NPR kaisoo P-ROLE no N yoo AX ni PU , ADVP ADJN fu-shizen AX ni PP ADVP ADV kunekune P-ROLE to VB magari PU , IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP N rinkaku P-OPTR mo VB boyake P-CONN te PU , NP-PRD IP-REL NP-SBJ *T* ADJI shiro-ppoi N o-bake AX * MD mitai AX ni VB mie P-CONN te VB2 iru P-CONN ga PU , PP-SCON-CND IP-ADV IP-ADV-CONJ PP-SCON IP-ADV PP-SBJ NP PRO sore P-ROLE ga PU , ADVP ADV tsuu-tto VB ukiagat P-CONN te VB2 kuru P-CONN ni-shitagat-te PU , IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP PP NP PP NP N mizu P-ROLE no N soo P-ROLE no N ao-sa P-ROLE ga ADVP ADV dandan IP-SMC ADJI usuku VB nari PU , PP-SBJ NP N katachi P-ROLE ga VB hakkiri VB0 shi P-CONN te VB2 ki P-CONN te PU , NP-SBJ *pro* PP ADVP ADV pokkari P-ROLE to PP NP N suijoo P-ROLE ni PP-OB1 NP N kubi P-ROLE o VB dasu P-CONN to PU , NP-TMP D sono N shunkan PU , IP-ADV-CONJ NP-PRD IP-EMB ADVP ADV hatto PP-SBJ NP N me P-ROLE ga VB same AXD ta N yoo AX ni PU , PP-SBJ NP PP NP N suichuu P-ROLE no IP-REL NP-SBJ *T* ADJI shiroi N o-bake P-ROLE ga PU , ADVP ADV tachimachi PP-OB1 NP PP NP N ningen P-ROLE no N shootai P-ROLE o VB arawasu FN no AX de VB2 aru PU . ama no hadakami ga , soko no hoo ni aru toki wa , *T* aoi mizu no soo no *T* fukuzatsu na dooyoo no tame ni , sono shintai ga , marude kaisoo no yoo ni , fu-shizen ni kunekune to magari , rinkaku mo boyake te , *T* shiro-ppoi o-bake * mitai ni mie te iru ga , sore ga , tsuu-tto ukiagat te kuru ni-shitagat-te , mizu no soo no ao-sa ga dandan usuku nari , katachi ga hakkiri shi te ki te , *pro* pokkari to suijoo ni kubi o dasu to , sono shunkan , hatto me ga same ta yoo ni , suichuu no *T* shiroi o-bake ga , tachimachi ningen no shootai o arawasu no de aru .