Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

216 aozora_Edogawa-1929  217 aozora_Edogawa-1929

IP-MAT CONJ sore-kara-to-moosu-mono PU , PP-SBJ NP N ani P-OPTR wa IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP PP NP PP NP D kono N megane P-ROLE no N naka P-ROLE no IP-REL NP-SBJ *T* ADJI utsukushii N musume P-ROLE ga VB wasure VB2 rare NEG zu PU , PP-SCON IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-SBJ *T* ADVP ADV gokugoku ADJN uchiki AX na N hito AX deshi AXD ta P-CONN kara PU , PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJN kofuu AX na N koiwa-zurai P-ROLE o VB wazurai VB2 hajime AXD ta FN no AX de VB2 gozai AX masu PU . sore-kara-to-moosu-mono , ani wa kono megane no naka no *T* utsukushii musume ga wasure rare zu , *T* gokugoku uchiki na hito deshi ta kara , *T* kofuu na koiwa-zurai o wazurai hajime ta no de gozai masu . CP-FINAL FRAG PP IP-ADV PP-CONJ IP-ADV PP-SBJ NP PP NP N ima P-ROLE no N o-hito P-OPTR wa VB o-warai VB2 nasaru MD ka-mo-shire-mase-n P-CONN ga PU , IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP PP NP D sono N koro P-ROLE no N ningen P-OPTR wa PU , ADVP ADJN makoto AX ni ADVP-CMPL ADV ottori VB shi AXD ta FN mono AX deshi P-CONN te PU , NP-SBJ *pro* NP-PRD IP-EMB PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP IP-REL NP-OB1 *T* NP-SBJ *pro* PP NP N yukizuri P-ROLE ni NP-ADV N hitome VB mi AXD ta N onna P-ROLE o VB koi VB0 shi P-CONN te PU , VB wazuraitsui AXD ta N otoko P-OPTR nado P-OPTR mo ADJI ookat AXD ta N jidai AX de VB2 gozai AX masu P-CONN kara P-FINAL ne PU . ima no o-hito wa o-warai nasaru ka-mo-shire-mase-n ga , sono koro no ningen wa , makoto ni ottori shi ta mono deshi te , *pro* *T* *T* *pro* yukizuri ni hitome mi ta onna o koi shi te , wazuraitsui ta otoko nado mo ookat ta jidai de gozai masu kara ne .