Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

111 aozora_Kunieda-1925  112 aozora_Kunieda-1925

IP-MAT NP-SBJ† *pro* CONJ tadashi PP-OB1 NP PP NP N shinken-hakujin-shoobu P-ROLE no PU , N bakazu P-OPTR wa PP ADVP ADV no-betsu P-ROLE ni VB fun P-CONN de VB2 iru MD rashii PU . *pro* tadashi shinken-hakujin-shoobu no , bakazu wa no-betsu ni fun de iru rashii . IP-MAT PP-TPC NP D sono N shooko P-ROLE ni P-OPTR wa PP NP IP-EMB NP-SBJ† *pro* PP-SCON-CND IP-ADV PP NP IP-REL NP-LOC *T* PP-SBJ NP N kachime P-ROLE no ADJI nai D kono N do-tan-ba P-ROLE ni VB nozon P-CONN de P-OPTR mo ADVP-CMPL ADV bikuto-mo VB shi NEG nai N dokyoo P-ROLE de NP-SBJ *arb* VB wakaru PU . sono shooko ni wa *pro* *T* kachime no nai kono do-tan-ba ni nozon de mo bikuto-mo shi nai dokyoo de *arb* wakaru .