Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

154 aozora_Kunieda-1925  155 aozora_Kunieda-1925  156 aozora_Kunieda-1925

IP-MAT PP-CONJ IP-ADV PP-SBJ NP NPR kan'ei P-OPTR to-ie-ba NP-PRD PP NP† PRN NP NUMCLP NUM san CL dai N shoogun NPR tokugawa-iemitsu P-ROLE no N chisei AX de VB2 at AXD ta P-CONN ga PU , NP-TMP D kono N koro PP-SBJ NP† IP-REL;* NP-SBJ *T* NP-PRD NUMCLP NUM san CL nin AX no IP-REL NP-SBJ *T* ADJN koomei AX no N zoku P-ROLE ga PP-OB1 NP† N edoshichuu P-ROLE o VB haikai VB0 shi AXD ta PU . kan'ei to-ie-ba san dai shoogun tokugawa-iemitsu no chisei de at ta ga , kono koro *T* san nin no *T* koomei no zoku ga edoshichuu o haikai shi ta . IP-MAT NP-SBJ† *pro* NP-PRD PP NP CONJP NP† NPR shooji-jinnai PU , CONJP NP† NPR koosaka-jinnai PU , NP† NPR tobisawa-jinnai P-ROLE to-iu NUMCLP NUM san CL nin AX de VB2 aru PU . *pro* shooji-jinnai , koosaka-jinnai , tobisawa-jinnai to-iu san nin de aru . IP-MAT PP-SCON IP-ADV NP-SBJ† *pro* IP-ADV-SCON PP-SCON IP-ADV PP-SBJ NP N sei P-OPTR wa VB chigat P-CONN te P-OPTR mo PP-SBJ NP N na P-OPTR wa ADVP ADV onajiku NP;*SBJ* WPRO izure P-OPTR mo PP-CMPL NP NPR jinnai P-COMP to VB shooshi AXD ta P-CONN no-de PU , IP-ADV-CONJ NP-SBJ† *pro* PP-CMPL NP PUL NPR kan'ei-san-jinnai PUR P-COMP to ADVP ADV koo VB yon P-CONN de PP-SBJ NP† PP NP N tooji P-ROLE no N hitobito P-OPTR wa NP-OB1† *pro* VB oji-osore AXD ta PU . *pro* sei wa chigat te mo na wa onajiku izure mo jinnai to shooshi ta no-de , *pro* ‘ kan'ei-san-jinnai ’ to koo yon de tooji no hitobito wa *pro* oji-osore ta .