Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

230 aozora_Miyazawa-1934  231 aozora_Miyazawa-1934  232 aozora_Miyazawa-1934

IP-MAT PP-SBJ NP NPR ichiroo P-OPTR wa IP-ADV-CONJ IP-ADV-SCON IP-ADV-SCON VB isoi P-CONN de PP-OB1 NP N tetsuboo P-ROLE o VB hane-ori P-CONN te PP NP NPR kasuke P-ROLE to VB naran P-CONN de PU , IP-ADV-SCON PP-OB1 NP N iki P-ROLE o VB korashi P-CONN te PP-OB1 NP PRO sore P-ROLE o VB mi P-CONN te VB2 i AX mashi AXD ta PU . ichiroo wa isoi de tetsuboo o hane-ori te kasuke to naran de , iki o korashi te sore o mi te i mashi ta . IP-MAT NP-TMP D sono N uchi PP-SBJ NP NPR saburoo P-OPTR wa PP-SCON IP-ADV PP NP PP NP PP NP N mukoo P-ROLE no N genkan P-ROLE no N mae P-ROLE made VB it P-CONN te VB2 shimau P-CONN to PU , IP-ADV-CONJ PP NP PRO kotchi P-ROLE e VB mui P-CONN te ADVP ADV shibaraku PP NP IP-EMB PP-OB1 NP N anzan P-ROLE o VB suru N yoo P-ROLE ni IP-ADV-CONJ ADVP ADV sukoshi PP-OB1 NP N kubi P-ROLE o VB mage P-CONN te VB tat P-CONN te VB2 i AX mashi AXD ta PU . sono uchi saburoo wa mukoo no genkan no mae made it te shimau to , kotchi e mui te shibaraku anzan o suru yoo ni sukoshi kubi o mage te tat te i mashi ta . IP-MAT PP-SBJ NP Q minna P-OPTR wa ADVP ADV yahari ADVP ADV kiro-kiro PP-OB1 NP PRO sotchi P-ROLE o VB mi P-CONN te VB2 i AX masu PU . minna wa yahari kiro-kiro sotchi o mi te i masu .