Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

272 aozora_Miyazawa-1934  273 aozora_Miyazawa-1934

IP-MAT PP-SBJ NP NUMCLP NUM go CL nen-sei P-OPTR mo NP;*SBJ* Q minna NP-ADV IP-EMB NP-LGS† *pro* VB iwa PASS re AXD ta N toori VB shi VB2 hajime AX mashi AXD ta PU . go nen-sei mo minna *pro* iwa re ta toori shi hajime mashi ta . CP-IMP IP-SUB PUL PP-SBJ NP NPR ichiroo-san P-OPTR wa IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP PP NP N tokuhon P-ROLE no PRN PUL LRB NP NUMCLP NUM ni CL ji N kuuhaku PUR RRB N peeji P-ROLE o VB shirabe P-CONN te ADVP ADV yahari PP-OB1 NP IP-REL NP-OB1 *T* NP-SBJ *pro* VB shira NEG nai N ji P-ROLE o VB kakinui P-CONN te VB2 kudasai PU . PUR ‘ ichiroo-san wa tokuhon no LRB ni ji kuuhaku RRB peeji o shirabe te yahari *T* *pro* shira nai ji o kakinui te kudasai . ’