Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

404 aozora_Miyazawa-1934  405 aozora_Miyazawa-1934

IP-MAT PP-SBJ NP Q minna P-OPTR wa PP NP PP NP CONJP NP PP NP NPR yanagi P-ROLE no N eda P-CONN ya NP N kaya P-ROLE no N ho P-ROLE de IP-ADV-SCON ADVP ADV shuu AX to VB ii P-CONN nagara PP-OB1 NP N uma P-ROLE o ADVP ADJI karuku VB uchi AX mashi AXD ta PU . minna wa yanagi no eda ya kaya no ho de shuu to ii nagara uma o karuku uchi mashi ta . IP-MAT CONJ tokoro-ga PP-SBJ NP N uma P-OPTR wa ADVP ADV chittomo ADVP-CMPL ADV bikuto-mo VB shi AX mase NEG n AX deshi AXD ta PU . tokoro-ga uma wa chittomo bikuto-mo shi mase n deshi ta .