Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

77 aozora_Miyazawa-1934  78 aozora_Miyazawa-1934  79 aozora_Miyazawa-1934

CP-FINAL PUL IP-SUB INTJ arya INTJ arya PU , NP-SBJ NPR matasaburoo PP NP PP NP PP NP PRO ore P-ROLE no N tsukue P-ROLE no N ue P-ROLE sa NP-OB1 N ishi-kake VB nose VB2 det AXD ta P-FINAL zo PU . PUR ‘ arya arya , matasaburoo ore no tsukue no ue sa ishi-kake nose det ta zo . ’ IP-MAT PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD NUMCLP NUM ni CL nen-sei AX no N ko P-ROLE ga VB ii AX mashi AXD ta PU . *T* ni nen-sei no ko ga ii mashi ta . IP-MAT PP-SCON IP-ADV NP-SBJ *pro* VB miru P-CONN to PP NP PP NP PP NP D sono N ko P-ROLE no N tsukue P-ROLE no N ue P-ROLE ni P-OPTR wa PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJI kitanai N ishi-kake P-ROLE ga VB not P-CONN te VB2 i AXD ta FN no AX desu PU . *pro* miru to sono ko no tsukue no ue ni wa *T* kitanai ishi-kake ga not te i ta no desu .