Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

80 aozora_Miyazawa-1934  81 aozora_Miyazawa-1934

INTJP PUL ADV soo AX da PU , INTJ arya PU . ‘ soo da , arya . CP-FINAL IP-SUB NP-SBJ *pro* PP-OB1 NP PP NP PRO a-sogo P-ROLE no N garasu P-OPTR mo VB buk-ka-shi AXD ta P-FINAL zo PU . PUR *pro* a-sogo no garasu mo buk-ka-shi ta zo . ’