Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

54 diet_kaigiroku-13

IP-MAT NP-SBJ *pro* PP NP N keizai-kyooryoku-hi P-ROLE ni-tsuki-mashi-te P-OPTR wa PU , NP-ADV IP-EMB PP NP PP NP CONJP NP N jizen-choosa PU , NP N jigo-hyooka P-ROLE no N kakujuu P-OPTR too P-ROLE o-tsuuji-te PP NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* PP-LGS NP N tojoo-koku P-ROLE kara ADVP ADJN shin AX ni VB hyooka VB0 sa PASS reru IP-REL NP-OB1 *T* PP-SBJ NP N shitsu P-ROLE no ADJI takai N enjo P-ROLE no N jisshi P-ROLE ni VB tsutomeru N hoka PU , IP-ADV-CONJ IP-ADV-SCON PP-OB2 NP CONJP NP PP NP N enujiioo P-OPTR too P-ROLE to P-ROLE no N renkei-kyooka PU , NP PP NP PP NP N tojoo-koku P-ROLE ni-oke-ru N hitozukuri-shien P-ROLE no N juujitsu P-OPTR too P-ROLE ni PP-OB1 NP N juuten P-ROLE o VB oki PU , PP NP IP-EMB PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ *T* PP-PRD CONJP PP NP PP NP N enjo P-ROLE no N ryoo P-ROLE kara PP NP N shitsu P-ROLE e AX no N tenkan P-ROLE o VB hakaru N koto P-ROLE to VB shi PU , PP NP N seifu-kaihatsu-enjo-yosan P-ROLE ni-tsui-te PP-OB1 NP NUMCLP NUM it-choo-sen-roppyaku-hachijuu-nana----oku CL en P-ROLE o VB keijoo VB0 shi P-CONN te VB2 ori AX masu PU . *pro* keizai-kyooryoku-hi ni-tsuki-mashi-te wa , jizen-choosa , jigo-hyooka no kakujuu too o-tsuuji-te *T* tojoo-koku kara shin ni hyooka sa reru *T* shitsu no takai enjo no jisshi ni tsutomeru hoka , enujiioo too to no renkei-kyooka , tojoo-koku ni-oke-ru hitozukuri-shien no juujitsu too ni juuten o oki , *T* enjo no ryoo kara shitsu e no tenkan o hakaru koto to shi , seifu-kaihatsu-enjo-yosan ni-tsui-te it-choo-sen-roppyaku-hachijuu-nana----oku en o keijoo shi te ori masu .