Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

48 diet_kaigiroku-1  49 diet_kaigiroku-1

IP-MAT CONJ nao PU , PP-OB1 NP PP NP N migian P-ROLE no N shushi-setsumei P-OPTR wa PU , PP-SBJ NP NPR tanigaki-monbu-daijin P-ROLE ga VB okonai AX masu PU . nao , migian no shushi-setsumei wa , tanigaki-monbu-daijin ga okonai masu . IP-MAT PP NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD N migi AX no N shushi-setsumei P-ROLE ni-taishi PU , PP NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD NPR nihon-shakai-too AX no NPR shimasaki-yuzuru-kun P-ROLE kara PU , PP-SBJ NP PP NP N shitsugi P-ROLE no N tsuukoku P-ROLE ga VB ari AX masu PU . *T* migi no shushi-setsumei ni-taishi , *T* nihon-shakai-too no shimasaki-yuzuru-kun kara , shitsugi no tsuukoku ga ari masu .