Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

45 diet_kaigiroku-2  46 diet_kaigiroku-2  47 diet_kaigiroku-2  48 diet_kaigiroku-2

IP-MAT NP-SBJ *pro* ADVP ADV mazu PP-OB1 NP PP NP CONJP NP PP NP N ippan-shoku P-ROLE no N kyuuyo-hoo-an P-CONN to NP N kanrei-chi-teate P-ROLE no N hoo-an P-ROLE o IP-ADV2-SCON NP-OB1 *pro* VB ikkatsu VB0 shi P-CONN te VB saiketsu VB0 itashi AX masu PU . *pro* mazu ippan-shoku no kyuuyo-hoo-an to kanrei-chi-teate no hoo-an o *pro* ikkatsu shi te saiketsu itashi masu . IP-MAT NP-SBJ *pro* NP-PRD N zenkai-itchi AX de VB2 ari AX masu PU . *pro* zenkai-itchi de ari masu . IP-MAT NP-SBJ *pro* ADVP ADV tsuide PP NP PP NP N tokubetsu-shoku P-ROLE no N kyuuyo-hoo-an P-ROLE ni-tsuki-mashi-te VB saiketsu VB0 itashi AX masu PU . *pro* tsuide tokubetsu-shoku no kyuuyo-hoo-an ni-tsuki-mashi-te saiketsu itashi masu . IP-MAT PP NP N shuusei P-ROLE de PU , PP-SBJ NP NPR kyoosan-too P-ROLE ga ADJN hantai AX de VB2 ari AX masu PU . shuusei de , kyoosan-too ga hantai de ari masu .