Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

10 misc_1709kytext2  11 misc_1709kytext2

IP-MAT PP NP† NPR san'yoo-denki-booeki P-ROLE kara PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD N fuku-shachoo AX no NPR ueyama P-ROLE ga VB demui P-CONN te VB2 ki AXD ta PU . san'yoo-denki-booeki kara *T* fuku-shachoo no ueyama ga demui te ki ta . IP-MAT IP-ADV-CONJ NP-SBJ† *pro* PP-OB1 NP N tsukue P-ROLE o PP NP N aida P-ROLE ni VB hasan P-CONN de PP-SBJ NP† NML CONJP NP† *pro* NP† *pro* PRN NP;* Q soohoo P-ROLE ga VB mukaiau VB2 合う PU . *pro* tsukue o aida ni hasan de *pro* *pro* soohoo ga mukaiau 合う .