Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

108 news_KAHOKU_36  109 news_KAHOKU_36

IP-MAT NP-SBJ *pro* NP-PRD IP-EMB NP-SBJ *speaker+pro* PP-TMP NP N kongo P-OPTR mo IP-ADV-CONJ ADVP-MSR ADV tsune-ni PP-OB1 NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJN saishin AX no N joohoo P-ROLE o VB teikyoo VB0 shi PU , PP NP IP-EMB PP-CZZ NP PP NP N chiiki PRN NP;* Q zentai P-ROLE no N boosai-ishiki P-ROLE o VB teika VB0 sa VB2 se NEG nai N yoo P-ROLE ni VB tsutome P-CONN te VB2 iku N kangae AX desu PU . *pro* *speaker+pro* kongo mo tsune-ni *T* saishin no joohoo o teikyoo shi , chiiki zentai no boosai-ishiki o teika sa se nai yoo ni tsutome te iku kangae desu . IP-MAT NP-SBJ *pro* PUL __lt__lt__gt__ PP-OB1 NP N kokei-shiryoo NUMCLP NUM ik CL kagetsu N bun P-ROLE o VB bichiku *pro* __lt__lt__gt__ kokei-shiryoo ik kagetsu bun o bichiku