Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

54 news_KAHOKU_42

IP-MAT PP-TPC NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD NUMCLP NUM dai-ni CL bu AX no N paneru-tooron P-OPTR wa PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD CONJP NP† IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD† NPR suzu-koo-gyogyoo PRN PUL LRB NP NPR miyagi-ken-onagawa-choo PUR RRB N shachoo AX no NPR suzuki-taka-yuki-shi PU , CONJP NP† IP-REL NP-SBJ *T* PP-OB1 NP PP NP N shokuhin-kakoo P-OPTR nado P-ROLE no N konsarutanto P-ROLE o VB tegakeru IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD† NPR famiria PRN PUL LRB NP NPR sendai-shi PUR RRB N shachoo AX no NPR shimada-masayuki-shi PU , CONJP NP† IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD† N toohoku-dai-daigaku-in-keizai-gaku-kenkyuu-ka-kyooju AX no NPR fukushima-michi-shi PU , CONJP NP† IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD† N nihon-soogoo-kenkyuu-sho-soohatsu-senryaku-sentaa-maneejaa AX no NPR inoue-take-kazushi PU , NP† IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD† N jeeaaru-higashi-nihon-tetsudoo-jigyoo-honbu-eigyoo-bukachoo AX no NPR ozaki-hiroko-shi AX no NUMCLP NUM go CL shi P-ROLE ga VB iken-kookan VB0 shi AX masu PU . *T* dai-ni bu no paneru-tooron wa *T* *T* suzu-koo-gyogyoo LRB miyagi-ken-onagawa-choo RRB shachoo no suzuki-taka-yuki-shi , *T* shokuhin-kakoo nado no konsarutanto o tegakeru *T* famiria LRB sendai-shi RRB shachoo no shimada-masayuki-shi , *T* toohoku-dai-daigaku-in-keizai-gaku-kenkyuu-ka-kyooju no fukushima-michi-shi , *T* nihon-soogoo-kenkyuu-sho-soohatsu-senryaku-sentaa-maneejaa no inoue-take-kazushi , *T* jeeaaru-higashi-nihon-tetsudoo-jigyoo-honbu-eigyoo-bukachoo no ozaki-hiroko-shi no go shi ga iken-kookan shi masu .