Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
ABC

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

91 news_KAHOKU_42

IP-MAT PP-SBJ NP N 審査員 P-OPTR PU NP-PRD PP IP-ADV IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP N 日本画 P-ROLE NP-PRD CONJP NP† NPR 福王寺一彦 PRN -LRB- NP NPR 日本美術院 -RRB- PU NP† NPR 岡村倫行 PRN -LRB- NP NPR 日展 -RRB- AX * PU IP-ADV-CONJ PP-SBJ NP N 洋画 P-ROLE NP-PRD CONJP NP† NPR 村田省蔵 PRN -LRB- NP NPR 日展 -RRB- PU CONJP NP† NPR 大津英敏 PRN -LRB- NP NPR 独立美術協会 -RRB- PU NP† NPR 櫃田伸也 PRN -LRB- NP N 無所属 -RRB- AX * PU PP-SBJ NP N 彫刻 P-ROLE NP-PRD† NPR 木戸修 PRN -LRB- NP N 無所属 -RRB- P-ROLE NUMCLP NUM CL AX * PU 審査員 は 、 日本画 が 福王寺一彦 ( 日本美術院 ) 、 岡村倫行 ( 日展 ) * 、 洋画 が 村田省蔵 ( 日展 ) 、 大津英敏 ( 独立美術協会 ) 、 櫃田伸也 ( 無所属 ) * 、 彫刻 が 木戸修 ( 無所属 ) の 6 氏 * 。