Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

10 news_KAHOKU_45  11 news_KAHOKU_45

IP-MAT PP-TPC NP PP NP N ken-betsu P-ROLE no N uchiwake P-OPTR wa PU , IP-ADV-CONJ IP-ADV-CONJ IP-ADV-CONJ IP-ADV-CONJ IP-ADV-CONJ NP-SBJ† NPR aomori NP-PRD NUMCLP NUM juu-roku CL nin PRN PUL LRB IP-MAT NP-SBJ N zennen-doo-jiki NP-PRD NUMCLP NUM roku CL nin AX * PUR RRB AX * NP-SBJ† NPR iwate NP-PRD NUMCLP NUM nijuu CL nin PRN PUL LRB IP-MAT NP-SBJ *pro* NP-PRD NUMCLP NUM futari AX * PUR RRB AX * NP-SBJ† NPR miyagi NP-PRD NUMCLP NUM sanjuu-ni CL nin PRN PUL LRB IP-MAT NP-SBJ *pro* NP-PRD NUMCLP NUM go CL nin AX * PUR RRB AX * NP-SBJ† NPR akita NP-PRD NUMCLP NUM juu-go CL nin PRN PUL LRB IP-MAT NP-SBJ *pro* NP-PRD NUMCLP NUM roku CL nin AX * PUR RRB AX * NP-SBJ† NPR yamagata NP-PRD NUMCLP NUM juu-go CL nin PRN PUL LRB IP-MAT NP-SBJ *pro* NP-PRD NUMCLP NUM go CL nin AX * PUR RRB AX * NP-SBJ† NPR fukushima NP-PRD NUMCLP NUM sanjuu CL nin PRN PUL LRB IP-MAT NP-SBJ *pro* NP-PRD NUMCLP NUM hachi CL nin AX * PUR RRB AX * PU . ken-betsu no uchiwake wa , aomori juu-roku nin LRB zennen-doo-jiki roku nin * RRB * iwate nijuu nin LRB *pro* futari * RRB * miyagi sanjuu-ni nin LRB *pro* go nin * RRB * akita juu-go nin LRB *pro* roku nin * RRB * yamagata juu-go nin LRB *pro* go nin * RRB * fukushima sanjuu nin LRB *pro* hachi nin * RRB * . IP-MAT PP-SBJ NP N netchuu-shoo P-OPTR wa NP-TMP N reinen IP-ADV-CONJ PP NP NUMCLP NUM roku CL gatsu P-ROLE kara VB fue VB2 hajime PU , PP NP CONJP NP NUMCLP NUM shichi PU , NUMCLP NUM hachi CL gatsu P-ROLE ni VB shuuchuu VB0 suru PU . netchuu-shoo wa reinen roku gatsu kara fue hajime , shichi , hachi gatsu ni shuuchuu suru .