Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

65 news_KAHOKU_45  66 news_KAHOKU_45  67 news_KAHOKU_45

IP-MAT PP-SBJ NP N hisai-chi P-OPTR wa PP NP N shinsai P-ROLE ni-yori PP-OB1 NP IP-REL;* NP-SBJ *T* NP-PRD Q ooku AX no N fuukei P-ROLE o VB sooshitsu VB0 shi AXD ta PU . hisai-chi wa shinsai ni-yori *T* ooku no fuukei o sooshitsu shi ta . IP-MAT PP NP N fukkoo-keikaku P-ROLE de P-OPTR wa PU , PP-SBJ NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-PRD D kono N yoo AX na N fuukei P-ROLE no N keishoo P-OPTR mo NP-PRD IP-REL NP-SBJ *T* ADJN juuyoo AX na N kadai AX de VB2 aru PU . fukkoo-keikaku de wa , *T* kono yoo na fuukei no keishoo mo *T* juuyoo na kadai de aru . IP-MAT PP-SBJ NP IP-REL PP NP *T* P-ROLE *ni* PP-SBJ NP PRO watakushi P-ROLE ga VB shozoku VB0 suru PP NP† NPR toohoku-dai-saigai-kagaku-kokusai-kenkyuu-sho P-ROLE no N saigai-fukkoo-jissen-gaku-bun'ya P-OPTR wa PU , PP-OB1 NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* NP-LGS *pro* PP NP N gyoosei-shudoo P-ROLE de VB susume PASS rareru N fukkoo-keikaku P-ROLE no N sakutei P-ROLE o VB shien VB0 shi P-CONN te VB2 iru PU . *T* *ni* watakushi ga shozoku suru toohoku-dai-saigai-kagaku-kokusai-kenkyuu-sho no saigai-fukkoo-jissen-gaku-bun'ya wa , *T* *pro* gyoosei-shudoo de susume rareru fukkoo-keikaku no sakutei o shien shi te iru .