Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

83 news_KAHOKU_65  84 news_KAHOKU_65

IP-MAT NP-SBJ *pro* PP NP N seikatsu-saiken P-ROLE ni PP-OB1 NP PP NP N shien-dantai P-ROLE no N katsuryoku P-ROLE o VB ikasu MD beki AX da PUR *pro* seikatsu-saiken ni shien-dantai no katsuryoku o ikasu beki da ’ CP-QUE SYM - IP-SUB PP-SBJ NP PP NP N borantia P-ROLE no PP NP PRO kore P-ROLE kara P-ROLE no N yakuwari P-OPTR to-wa PU . - borantia no kore kara no yakuwari to-wa .