Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

9 news_KAHOKU_82  10 news_KAHOKU_82

FRAG PU __lt__divide__gt__ NP NML CONJP NP N gyoosei P-CONN to NP N gyookai N taggu __lt__divide__gt__ gyoosei to gyookai taggu IP-MAT NP-SBJ *pro* IP-ADV-SCON NP-OB1 N chie VB dashi VB2 ai NP-OB1 N bichiku VB kyooka *pro* chie dashi ai bichiku kyooka