Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

31 news_KAHOKU_89  32 news_KAHOKU_89  33 news_KAHOKU_89

IP-MAT PP-SBJ NP NPR iwate-ken P-OPTR wa NP-TMP N sakunen NUMCLP NUM ku CL gatsu PU , PP NP N choonai P-ROLE ni PP-OB1 NP† N sagyoo-bukai P-ROLE o VB setchi PU . iwate-ken wa sakunen ku gatsu , choonai ni sagyoo-bukai o setchi . IP-MAT NP-SBJ† *pro* PP-OB1 NP PP NP CONJP NP IP-REL NP-LOC *T* PP-SBJ NP PP NP N kenkyuu-sha P-ROLE no N kodomo-tachi P-ROLE ga VB kayou N intaanashonaru-sukuuru P-CONN ya NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJN gaikoku-go-taioo AX no N iryoo-saabisu P-ROLE no N ari-kata P-OPTR nado P-ROLE o VB kentoo VB0 suru PU . *pro* *T* kenkyuu-sha no kodomo-tachi ga kayou intaanashonaru-sukuuru ya *T* gaikoku-go-taioo no iryoo-saabisu no ari-kata nado o kentoo suru . IP-MAT PP-SBJ NP IP-EMB NP-SBJ† *pro* PP-OB1 CP-QUE IP-SUB PP NP CONJP NP PP NP N kasoku-ki-hontai P-ROLE no N kensetsu P-CONN ya NP PP NP N kanren-kiki-rui P-ROLE no N seizoo P-OPTR nado P-ROLE ni PP-SBJ NP N jimoto-kigyoo P-ROLE ga ADVP WADV doo VB sannyuu VB0 dekiru FN no P-FINAL ka P-ROLE o VB mosaku VB0 suru N ugoki P-OPTR mo VB kappatsu-ka VB0 shi P-CONN tsutsu VB2 aru PU . *pro* kasoku-ki-hontai no kensetsu ya kanren-kiki-rui no seizoo nado ni jimoto-kigyoo ga doo sannyuu dekiru no ka o mosaku suru ugoki mo kappatsu-ka shi tsutsu aru .