Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

32 news_KAHOKU_89  33 news_KAHOKU_89  34 news_KAHOKU_89

IP-MAT NP-SBJ† *pro* PP-OB1 NP PP NP CONJP NP IP-REL NP-LOC *T* PP-SBJ NP PP NP N kenkyuu-sha P-ROLE no N kodomo-tachi P-ROLE ga VB kayou N intaanashonaru-sukuuru P-CONN ya NP IP-REL NP-SBJ *T* ADJN gaikoku-go-taioo AX no N iryoo-saabisu P-ROLE no N ari-kata P-OPTR nado P-ROLE o VB kentoo VB0 suru PU . *pro* *T* kenkyuu-sha no kodomo-tachi ga kayou intaanashonaru-sukuuru ya *T* gaikoku-go-taioo no iryoo-saabisu no ari-kata nado o kentoo suru . IP-MAT PP-SBJ NP IP-EMB NP-SBJ† *pro* PP-OB1 CP-QUE IP-SUB PP NP CONJP NP PP NP N kasoku-ki-hontai P-ROLE no N kensetsu P-CONN ya NP PP NP N kanren-kiki-rui P-ROLE no N seizoo P-OPTR nado P-ROLE ni PP-SBJ NP N jimoto-kigyoo P-ROLE ga ADVP WADV doo VB sannyuu VB0 dekiru FN no P-FINAL ka P-ROLE o VB mosaku VB0 suru N ugoki P-OPTR mo VB kappatsu-ka VB0 shi P-CONN tsutsu VB2 aru PU . *pro* kasoku-ki-hontai no kensetsu ya kanren-kiki-rui no seizoo nado ni jimoto-kigyoo ga doo sannyuu dekiru no ka o mosaku suru ugoki mo kappatsu-ka shi tsutsu aru . IP-MAT PP-SBJ NP† NPR iwate-ken P-OPTR nado P-OPTR wa PP-OB1 NP PP NP IP-REL NP-SBJ *T* PP-OB1 NP N kasoku-ki P-ROLE o VB kaihatsu VB0 shi P-CONN te VB2 iru NPR koo-enerugii-kasoku-ki-kenkyuu-kikoo PRN PUL LRB NP NPR KEK PU , NPR ibaraki-ken-tsukuba-shi PUR RRB P-ROLE de P-ROLE no N shisatsu-kai P-ROLE o VB yotei VB0 shi P-CONN te VB2 iru PU . iwate-ken nado wa *T* kasoku-ki o kaihatsu shi te iru koo-enerugii-kasoku-ki-kenkyuu-kikoo LRB KEK , ibaraki-ken-tsukuba-shi RRB de no shisatsu-kai o yotei shi te iru .