Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

8 news_KAHOKU_89  9 news_KAHOKU_89

IP-MAT NP-SBJ *exp* NP-PRD IP-EMB PP-SBJ NP NUMCLP NUM juu-yo CL nen P-OPTR wa IP-SMC NP-PRD IP-REL NP-TMP *T* NP-SBJ† *pro* PP NP N yuuchi-jitsugen P-ROLE e-muke PU , PP-OB1 NP N dodai P-ROLE o ADVP ADV sarani VB katameru IP-REL NP-SBJ *T* ADJN daiji AX na N toshi AX ni VB naru N mitooshi AX da PU . *exp* juu-yo nen wa *T* *pro* yuuchi-jitsugen e-muke , dodai o sarani katameru *T* daiji na toshi ni naru mitooshi da . IP-MAT NP-SBJ *speaker* IP-ADV-CONJ PP-OB1 NP PP NP† NPR I-L-C P-ROLE o-meguru N ugoki P-ROLE o VB oi PU , PP-OB1 NP N tenboo P-ROLE o VB sagut AXD ta PU . *speaker* I-L-C o-meguru ugoki o oi , tenboo o sagut ta .