Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

317 textbook_djg_advanced  318 textbook_djg_advanced

IP-MAT NP-SBJ *arb* PP-OB1 NP N wazawai P-ROLE o ADVP ADV tenji-te IP-SMC NP-PRD N fuku AX to VB nasu PU . *arb* wazawai o tenji-te fuku to nasu . IP-MAT NP-LGS *pro* PP NP N hiyu P-ROLE ni-kanshi-te P-OPTR wa NP-TMP N genzai PP-SBJ NP IP-REL;* NP-SBJ *T* NP-PRD Q ooku AX no N kenkyuu P-ROLE ga VB nasa PASS re P-CONN te VB2 iru PU . *pro* hiyu ni-kanshi-te wa genzai *T* ooku no kenkyuu ga nasa re te iru .