Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

318 textbook_djg_advanced  319 textbook_djg_advanced

IP-MAT NP-LGS *pro* PP NP N hiyu P-ROLE ni-kanshi-te P-OPTR wa NP-TMP N genzai PP-SBJ NP IP-REL;* NP-SBJ *T* NP-PRD Q ooku AX no N kenkyuu P-ROLE ga VB nasa PASS re P-CONN te VB2 iru PU . *pro* hiyu ni-kanshi-te wa genzai *T* ooku no kenkyuu ga nasa re te iru . IP-MAT PP-SBJ NP PP NP N ningen P-ROLE to-iu N mono P-OPTR wa PU , NP-PRD IP-REL NP-SBJ *T* PP-OB1 NP N aku P-ROLE o VB nasu N sonzai AX de VB2 aru PU . ningen to-iu mono wa , *T* aku o nasu sonzai de aru .