Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

414 textbook_djg_advanced  415 textbook_djg_advanced

IP-MAT IP-ADV-SCON PP-DOB1 NP NPR toonan-ajia P-ROLE o IP-SMC-OB1 NP-PRD N chuushin AX ni PP-SBJ NP N tori-infuruenza P-ROLE ga ADVP ADJN kyuusoku AX ni VB hirogat P-CONN te VB2 iru PU . toonan-ajia o chuushin ni tori-infuruenza ga kyuusoku ni hirogat te iru . IP-MAT PP-SBJ NP D kono N kenkyuu P-OPTR wa IP-ADV-SCON PP-DOB1 NP NPR nakajima-kyooju P-ROLE o IP-SMC-OB1 NP-PRD N chuushin AX ni NP-LGS *pro* VB susume PASS rare P-CONN te VB2 iru PU . kono kenkyuu wa nakajima-kyooju o chuushin ni *pro* susume rare te iru .