Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

453 textbook_djg_advanced

IP-MAT PP-SBJ NP IP-REL NP-OB1 *T* PP-SBJ NP PRO kare P-ROLE no VB kangae P-CONN te VB2 iru N koto P-OPTR wa ADVP ADV oyoso PP-SBJ2 NP N soozoo P-ROLE ga VB tsuku PU . *T* kare no kangae te iru koto wa oyoso soozoo ga tsuku .