Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

30 wikipedia_KYOTO_13  31 wikipedia_KYOTO_13

CP-IMP FRAG NP PP IP-NMZ NP-SBJ *hearer* PP-OB1 NP PP NP NPR fujiwarano-chikata P-ROLE no NPR yon-ki P-ROLE o VB sanshoo P-ROLE no N koto PU . *hearer* fujiwarano-chikata no yon-ki o sanshoo no koto . FRAG NP† NPR rasetsu-koku rasetsu-koku