Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

8 wikipedia_KYOTO_20  9 wikipedia_KYOTO_20  10 wikipedia_KYOTO_20  11 wikipedia_KYOTO_20

IP-MAT NP-LGS *pro* PP NP† NPR juu-kyuu--seiki-hooru P-ROLE ni P-OPTR wa PU , PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ *T* PP-PRD NP NPR kokutetsu-dii-gojuu-ichi--gata-jooki-kikan-sha P-OPTR nado AX no N jooki-kikan-sha P-OPTR nado P-OPTR mo VB tenji VB0 sa PASS re P-CONN te VB2 iru PU . *pro* juu-kyuu--seiki-hooru ni wa , *T* kokutetsu-dii-gojuu-ichi--gata-jooki-kikan-sha nado no jooki-kikan-sha nado mo tenji sa re te iru . FRAG NP† N rekishi rekishi IP-MAT NP-SBJ† *pro* NP-TMP NUMCLP NUM sen-kyuuhyaku-kyuujuu CL nen PRN PUL LRB NP NPR heisei NUMCLP NUM ni CL nen PUR RRB NUMCLP NUM juu-ichi CL gatsu NUMCLP NUM yok CL ka VB setsuritsu PU . *pro* sen-kyuuhyaku-kyuujuu nen LRB heisei ni nen RRB juu-ichi gatsu yok ka setsuritsu . IP-MAT NP-TMP NUMCLP NUM sen-kyuuhyaku-kyuujuu-ichi CL nen PRN PUL LRB NP NPR heisei NUMCLP NUM san CL nen PUR RRB NUMCLP NUM shi CL gatsu NUMCLP NUM nijuu-shichi CL nichi PP-SBJ NP† N sagano-kankoo-sen-torokko-saga-eki--torokko-kameoka-eki-kan P-ROLE ga VB kaigyoo PU . sen-kyuuhyaku-kyuujuu-ichi nen LRB heisei san nen RRB shi gatsu nijuu-shichi nichi sagano-kankoo-sen-torokko-saga-eki--torokko-kameoka-eki-kan ga kaigyoo .