Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context      Previous Next      Query builder      SVG tree Bracketed tree XML tree

24 wikipedia_KYOTO_3

IP-MAT CONJ mata PP-CONJ IP-ADV NP-SBJ *pro* PP NP IP-EMB IP-ADV-CONJ NP-SBJ *pro* PP-OB1 NP N goori-sei P-ROLE o VB omonji PU , PP-SBJ NP CONJP NP N sahoo P-CONN ya NP N oshie P-OPTR mo ADJN kanketsu AX de VB2 at AXD ta N koto P-ROLE kara PU , PP NP N kinsei P-ROLE ni P-OPTR wa PP-LGS NP N shomin P-ROLE ni ADVP ADJI hiroku VB ukeire PASS rare AXD ta P-CONN ga PU , PP-SBJ NP IP-EMB NP-SBJ *pro* IP-ADV-CONJ PP NP† PP NP N hoka P-ROLE no N shuuha P-ROLE kara P-OPTR wa ADVP ADV kaette PP-OB1 NP N hanpatsu P-ROLE o VB kai PU , NP-LGS† *pro* CP-THT-OB1 IP-SUB PUL NP-SBJ N monto NP-OB1 N mono VB shira NEG zu PUR PRN PUL LRB IP-MAT PP-SBJ NP N monto P-OPTR to-wa NP-PRD PP NP PP NP NPR shinshuu P-ROLE no N shinja P-ROLE no N koto AX * PUR RRB P-OPTR nado P-COMP to VB yayu VB0 sa PASS2 reru N koto P-OPTR mo ADJN shibashiba AX de VB2 at AXD ta PU . mata *pro* *pro* goori-sei o omonji , sahoo ya oshie mo kanketsu de at ta koto kara , kinsei ni wa shomin ni hiroku ukeire rare ta ga , *pro* hoka no shuuha kara wa kaette hanpatsu o kai , *pro* ‘ monto mono shira zu ’ LRB monto to-wa shinshuu no shinja no koto * RRB nado to yayu sa reru koto mo shibashiba de at ta .