Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About analysis view      Context     

54 wikipedia_KYOTO_9  55 wikipedia_KYOTO_9

IP-MAT IP-ADV-CONJ PP NP IP-REL NP-SBJ *T* VB genson VB0 suru PP NP NPR eitoku P-ROLE no N daihyoo-saku P-ROLE to-shi-te P-OPTR wa PU , NP-ADV PP NP PP NP N zenjutsu P-ROLE no N jukoo-in-hoojoo-shooheki-ga P-ROLE no N hoka PU , PP-SBJ NP CONJP NP PP NP N kyuu-gyobutsu P-ROLE no PUL NPR kara-jishi-zu-byoobu PUR PU , NP PP NP N uesugi-shi-denrai P-ROLE no PUL NPR rakuchuu-rakugai-zu-byoobu PUR P-ROLE ga ADJI nadakaku PU , PP-SBJ NP PP NP NPR tookyoo-kokuritsu-hakubutsu-kan P-ROLE no PUL NPR hinoki-zu-byoobu PUR P-OPTR mo NP-PRD IP-REL NP-OB1 *T* NP-SBJ *pro* NP-ADV N korai PP NP NPR eitoku-hitsu P-ROLE to VB tsutaeru N mono AX de VB2 aru PU . *T* genson suru eitoku no daihyoo-saku to-shi-te wa , zenjutsu no jukoo-in-hoojoo-shooheki-ga no hoka , kyuu-gyobutsu no “ kara-jishi-zu-byoobu ” , uesugi-shi-denrai no “ rakuchuu-rakugai-zu-byoobu ” ga nadakaku , tookyoo-kokuritsu-hakubutsu-kan no “ hinoki-zu-byoobu ” mo *T* *pro* korai eitoku-hitsu to tsutaeru mono de aru . IP-MAT CP-THT-OB1 IP-SUB PP-SBJ NP NPR eitoku P-OPTR wa PP-CONJ IP-ADV PP-OB1 NP PP NP CONJP NP NPR sai-ga--LRB--sai-ga--RRB P-CONN to NP NPR tai-ga--LRB--tai-ga--RRB P-ROLE no WPRO izure P-ROLE o P-OPTR mo IP-SMC NP-PRD N tokui AX to VB shi AXD ta P-CONN ga PU , PP NP IP-EMB PP-OB1 NP PP NP IP-REL;* NP-SBJ *T* NP-PRD Q tairyoo AX no N shooheki-ga P-ROLE no N chuumon P-ROLE o VB konasu N tame P-ROLE ni PU , PP NP N tai-ga-yooshiki P-ROLE de VB egaka NEG zaru P-ROLE o VB2 e NEG nakat AXD ta P-COMP to VB iu PU . eitoku wa sai-ga--LRB--sai-ga--RRB to tai-ga--LRB--tai-ga--RRB no izure o mo tokui to shi ta ga , *T* tairyoo no shooheki-ga no chuumon o konasu tame ni , tai-ga-yooshiki de egaka zaru o e nakat ta to iu .