Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
About
日本語

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for MYS.1.79

title:Man'yoshu97 Parsed Corpus (M97PC) (MYS.1.79)
source:Nishi Honganzi-bon Man'yoshu
genre:Poetry
terms of use:Public domain


 1opokimi no mikoto kasikwo mi nikibwi ni si ipye wo oki komoriku no patuse no kapa ni pune uke te wa ga yuku kapa no kapakuma no yaswokuma oti zu yorozutabi kapyerimi si tutu tamapoko no miti yuki kurasi awoniyosi nara no miyakwo no sapo gawa ni i yuki itari te wa ga ne taru koromo no upe yu asa dukuywo sayaka ni mire ba tape no po ni yworu no simo puri ipatoko to kapa no pi kogori samuki ywo wo yasumu koto naku kaywopi tutu tukure ru ipye ni tiyo made ni imase opokimi yo
 2ware mo kaywopa mu