Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for bible_old

title:Sample from the Old Testament
date:2015/10/17
source:https://github.com/christos-c/bible-corpus/blob/master/bibles/Japanese.xml
genre:bible
details:A massively parallel corpus: the Bible in 100 languages, Christos Christodoulopoulos and Mark Steedman, Language Resources and Evaluation, 49 (2)
terms of use:Creative Commons license


 1hajime ni kami wa ten to chi to o soozoo sa re ta .
 2chi wa katachi naku , munashiku , yami ga fuchi no omote ni ari , kami no rei ga mizu no omote o oot te i ta .
 3kami wa ‘ hikari are ’ to iwa re ta .
 4suru-to hikari ga at ta .
 5kami wa sono hikari o mi te , yoshi to sa re ta .
 6kami wa sono hikari to yami to o wake rare ta .
 7kami wa hikari o hiru to nazuke , yami o yoru to nazuke rare ta .
 8yuu to nari , mata asa to nat ta .
 9dai-ichi nichi de aru .
 10kami wa mata iwa re ta ,
 11‘ mizu no aida ni oozora ga at te , mizu to mizu to o wakeyo ’ .
 12sono yoo ni nat ta .
 13kami wa oozora o tsukut te , oozora no shita no mizu to oozora no ue no mizu to o wake rare ta .
 14kami wa sono oozora o ten to nazuke rare ta .
 15yuu to nari , mata asa to nat ta .
 16dai-ni nichi de aru .
 17kami wa mata iwa re ta ,
 18‘ ten no shita no mizu wa hito-tsu tokoro ni atsumari , kawai ta chi ga arawareyo ’ .
 19sono yoo ni nat ta .
 20kami wa sono kawai ta chi o riku to nazuke , mizu no atsumat ta tokoro o umi to nazuke rare ta .
 21kami wa mi te , yoshi to sa re ta .
 22kami wa mata iwa re ta ,
 23‘ chi wa aokusa to , tane o motsu kusa to , shurui ni-shitagat-te tane no aru mi o musubu kaju to o chi no ue ni ha-e sa-se-yo ’ .
 24sono yoo ni nat ta .
 25chi wa aokusa to , shurui ni-shitagat-te tane o motsu kusa to , shurui ni-shitagat-te tane no aru mi o musubu ki to o hae sase ta .
 26kami wa mi te , yoshi to sa re ta .
 27yuu to nari , mata asa to nat ta .
 28dai-san nichi de aru .
 29kami wa mata iwa re ta ,
 30‘ ten no oozora ni hikari ga at te hiru to yoru to o wake , shirushi no tame , kisetsu no tame , hi no tame , nen no tame ni nari , ten no oozora ni-at-te chi o terasu hikari to nare ’ .
 31sono yoo ni nat ta .
 32kami wa futa tsu no ookina hikari o tsukuri , ookii hikari ni hiru o tsukasadora se , chiisai hikari ni yoru o tsukasadora se , mata hoshi o tsukura re ta .
 33kami wa kore-ra o ten no oozora ni oi te chi o terasa se , hiru to yoru to o tsukasadora se , hikari to yami to o wake sase rare ta .
 34kami wa mi te , yoshi to sa re ta .
 35yuu to nari , mata asa to nat ta .
 36dai-yon nichi de aru .
 37kami wa mata iwa re ta ,
 38‘ mizu wa ikimono no mure de michi , tori wa chi no ue , ten no oozora o tobe ’ .
 39kami wa umi no ooinaru kemono to , mizu ni muragaru subete no ugoku ikimono to o , shurui ni-shitagat-te soozoo shi , mata tsubasa no aru subete no tori o , shurui ni-shitagat-te soozoo sa re ta .
 40kami wa mi te , yoshi to sa re ta .
 41kami wa kore-ra o shukufuku shi te iwa re ta ,
 42‘ umeyo ,
 43fue-yo ,
 44umi no mizu ni michiyo ,
 45mata tori wa chi ni fue-yo ’ .
 46yuu to nari , mata asa to nat ta .
 47dai-go nichi de aru .
 48kami wa mata iwa re ta ,
 49‘ chi wa ikimono o shurui ni-shitagat-te idase .
 50kachiku to , hau mono to , chi no kemono to o shurui ni-shitagat-te idase ’ .
 51sono yoo ni nat ta .
 52kami wa chi no kemono o shurui ni-shitagai , kachiku o shurui ni-shitagai , mata chi ni hau subete no mono o shurui ni-shitagat-te tsukura re ta .
 53kami wa mi te , yoshi to sa re ta .
 54kami wa mata iwa re ta ,
 55‘ wareware no katachi ni , wareware ni katadot te hito o tsukuri , kore ni umi no sakana to , sora no tori to , kachiku to , chi no subete no kemono to , chi no subete no hau mono to o osame sase yoo ’ .
 56kami wa jibun no katachi ni hito o soozoo sa re ta .
 57sunawachi , kami no katachi ni soozoo shi , otoko to onna to ni soozoo sa re ta .
 58kami wa kare-ra o shukufuku shi te iwa re ta ,
 59‘ umeyo ,
 60fue-yo ,
 61chi ni michiyo ,
 62chi o shitagawa se-yo .
 63mata umi no sakana to , sora no tori to , chi ni ugoku subete no ikimono to o osameyo ’ .
 64kami wa mata iwa re ta ,
 65‘ watashi wa zenchi no omote ni aru tane o motsu subete no kusa to , tane no aru mi o musubu subete no ki to o anata-gata ni ataeru .
 66kore wa anata-gata no shokumotsu to naru de-aroo .
 67mata chi no subete no kemono , sora no subete no tori , chi o hau subete no mono , sunawachi inochi aru mono ni wa , shokumotsu to-shi-te subete no aokusa o ataeru ’ .
 68sono yoo ni nat ta .
 69kami ga tsukut ta subete no mono o mi rare ta tokoro , sore wa , hanahada yokat ta .
 70yuu to nari , mata asa to nat ta .
 71dai-roku nichi de aru .
 72koo-shi-te ten to chi to , sono banshoo to ga kansei shi ta .
 73kami wa dai-nano ka ni sono sagyoo o oe rare ta .
 74sunawachi , sono subete no sagyoo o owat te dai-nano ka ni yasuma re ta .
 75kami wa sono dai-nano ka o shukufuku shi te , kore o seibetsu sa re ta .
 76kami ga kono hi ni , sono subete no soozoo no waza o owat te yasuma re ta kara de aru .
 77kore ga tenchi-soozoo no yurai de aru .
 78shu naru kami ga chi to ten to o tsukura re ta toki , chi ni wa mada no no ki mo naku , mata no no kusa mo hae te i nakat ta .
 79shu naru kami ga chi ni ame o fura se zu , mata tsuchi o tagayasu hito mo nakat ta kara de aru .
 80shikashi chi kara izumi ga wakiagat te tsuchi no zenmen o uruoshi te i ta .
 81shu naru kami wa tsuchi no chiri de hito o tsukuri , inochi no iki o sono hana ni fuki-ire rare ta .
 82soko-de hito wa iki ta mono to nat ta .
 83shu naru kami wa higashi no kata , eden ni hito tsu no sono o mooke te , sono tsukut ta hito o soko ni oka re ta .
 84mata shu naru kami wa , mi te utsukushiku , taberu ni yoi subete no ki o tsuchi kara ha-e sa-se , sarani sono no chuuoo ni inochi no ki to , zen'aku o shiru ki to o hae sase rare ta .
 85mata hito tsu no kawa ga eden kara nagarede te sono o uruoshi , soko kara wakare te yot tsu no kawa to nat ta .
 86sono dai-ichi no na wa pison to ii , kin no aru ha-bira no zenchi o meguru mono de , sono chi no kin wa yoku , mata soko wa budoraku to , shima-menoo to o sanshi ta .
 87dai-ni no kawa no na wa gihon to ii , kushi no zenchi o meguru mono .
 88dai-san no kawa no na wa hidekeru to ii , as-suriya no higashi o nagareru mono .
 89dai-yon no kawa wa yufurate de aru .
 90shu naru kami wa hito o tsure te it te eden no sono ni oki , kore o tagayasa se , kore o mamora se rare ta .
 91shu naru kami wa sono hito ni meiji te iwa re ta ,
 92‘ anata wa sono no dono ki kara de-mo kokoro no mama ni tot te tabe te yoroshii .
 93shikashi zen'aku o shiru ki kara wa tot te tabe te wa nara nai .
 94sore o tot te taberu to , kitto shinu de-aroo ’ .
 95mata shu naru kami wa iwa re ta ,
 96‘ hito ga hitori de iru no wa yoku nai .
 97kare no tame ni , fusawashii tasukete o tsukuro o ’ .
 98soshite shu naru kami wa no no subete no kemono to , sora no subete no tori to o tsuchi de tsukuri , hito no tokoro e tsure te ki te , kare ga sore ni donna na o tsukeru ka o mi rare ta .
 99hito ga subete ikimono ni ataeru na wa , sono na to naru no de at ta .
 100sore-de hito wa , subete no kachiku to , sora no tori to , no no subete no kemono to ni na o tsuke ta ga , hito ni wa fusawashii tasukete ga mitsukara nakat ta .
 101shu naru kami wa hito kara tot ta abarabone de hitori no onna o tsukuri , hito no tokoro e tsure te ko rare ta .
 102sono toki , hito wa it ta .
 103‘ kore koso , tsuini watashi no hone no hone , watashi no niku no niku .
 104otoko kara tot ta mono da kara , kore o onna to nazuke yoo ’ .
 105sore-de hito wa sono chichi to haha o hanare te , tsuma to musubiai , ittai to naru no de aru .
 106hito to sono tsuma to wa , futari tomo hadaka de at ta ga , hazukashii to wa omowa nakat ta .
 107sate shu naru kami ga tsukura re ta no no ikimono no uchi de , hebi ga mottomo kookatsu de at ta .
 108hebi wa onna ni it ta ,
 109‘ sono ni aru dono ki kara mo tot te taberu na to , hontoo ni kami ga iwa re ta no desu ka ’ .
 110onna wa hebi ni it ta ,
 111‘ watashi-tachi wa sono no konomi o taberu koto wa yurusa re te i masu ga , tada sono no chuuoo ni aru konomi ni-tsui-te wa , kore o tot te taberu na , kore ni fureru na , shin de wa ike nai kara to , kami wa iwa re mashi ta ’ .
 112hebi wa onna ni it ta ,
 113‘ anata-gata wa kesshite shinu koto wa nai deshoo .
 114sore o taberu to , anata-gata no me ga hirake , kami no yoo ni zen'aku o shiru mono to naru koto o , kami wa shit te ora reru no desu ’ .
 115onna ga sono ki o miru to , sore wa taberu ni yoku , me ni wa utsukushiku , kashikoku naru ni wa konomashii to omowa re ta kara , sono mi o tot te tabe , mata tomo ni i ta otto ni mo atae ta no-de , kare mo tabe ta .
 116suru-to , futari no me ga hirake , jibun-tachi no hadaka de aru koto ga wakat ta no-de , ichijiku no ha o tsuzuriawase te , koshi ni mai ta .
 117kare-ra wa , hi no suzushii kaze no fuku koro , sono no naka ni shu naru kami no ayuma reru oto o kii ta .
 118soko-de , hito to sono tsuma to wa shu naru kami no kao o sake te , sono no ki no aida ni mi o kakushi ta .
 119shu naru kami wa hito ni yobikake te iwa re ta ,
 120‘ anata wa doko ni iru no ka ’ .
 121kare wa kotae ta ,
 122‘ sono no naka de anata no ayuma reru oto o kiki , watashi wa hadaka dat ta no-de , osore te mi o kakushi ta no desu ’ .
 123kami wa iwa re ta ,
 124‘ anata ga hadaka de aru no o , dare ga shira-se ta no ka .
 125taberu na to , meiji te oi ta ki kara , anata wa tot te tabe ta no ka ’ .
 126hito wa kotae ta ,
 127‘ watashi to issho ni shi te kudasat ta ano onna ga , ki kara tot te kure ta no-de , watashi wa tabe ta no desu ’ .
 128soko-de shu naru kami wa onna ni iwa re ta ,
 129‘ anata wa , nan to-iu koto o shi ta no desu ’ .
 130onna wa kotae ta ,
 131‘ hebi ga watashi o damashi ta no desu .
 132sore-de watashi wa tabe mashi ta ’ .
 133shu naru kami wa hebi ni iwa re ta ,
 134‘ omae wa , kono koto o , shi ta no-de , subete no kachiku , no no subete no kemono no uchi , mottomo norowa reru .
 135omae wa hara de , hai-aruki , isshoo , chiri o taberu de-aroo .
 136watashi wa urami o oku , omae to onna to no aida ni , omae no sue to onna no sue to no aida ni .
 137kare wa omae no kashira o kudaki , omae wa kare no kakato o kudaku de-aroo ’ .
 138tsugi ni onna ni iwa re ta ,
 139‘ watashi wa anata no umi no kurushimi o ooini masu .
 140anata wa kurushin de ko o umu .
 141sore-de-mo nao , anata wa otto o shitai , kare wa anata o osameru de-aroo ’ .
 142sarani hito ni iwa re ta ,
 143‘ anata ga tsuma no kotoba o kii te , taberu na to , watashi ga meiji ta ki kara tot te tabe ta no-de , chi wa anata no tame ni norowa re , anata wa isshoo , kurushin de chi kara shokumotsu o toru .
 144chi wa anata no tame ni , ibara to azami to o shooji , anata wa no no kusa o taberu de-aroo .
 145anata wa kao ni ase shi te pan o tabe , tsuini tsuchi ni kaeru ,
 146anata wa tsuchi kara tora re ta no da kara .
 147anata wa , chiri da kara , chiri ni kaeru ’ .
 148sate , hito wa sono tsuma no na o eba to nazuke ta .
 149kanojo ga subete iki ta mono no haha da kara de aru .
 150shu naru kami wa hito to sono tsuma to no tame ni kawa no kimono o tsukut te , kare-ra ni kise rare ta .
 151shu naru kami wa iwa re ta ,
 152‘ miyo ,
 153hito wa wareware no hitori no yoo ni nari , zen'aku o shiru mono to nat ta .
 154kare wa te o nobe , inochi no ki kara mo tot te tabe , eikyuu ni ikiru ka-mo shire nai ’ .
 155soko-de shu naru kami wa kare o eden no sono kara oidashi te , hito ga tsukura re ta sono tsuchi o tagayasa se rare ta .
 156kami wa hito o oidashi , eden no sono no higashi ni , kerubimu to , mawaru honoo no tsurugi to o oi te , inochi no ki no michi o mamora se rare ta .
 157hito ga chi no omote ni fue hajime te , musume-tachi ga kare-ra ni umare ta toki , kami no ko-tachi wa hito no musume-tachi no utsukushii no o mi te , jibun no konomu mono o tsuma ni metot ta .
 158soko-de shu wa iwa re ta ,
 159‘ watashi no rei wa nagaku hito no naka ni todomara nai .
 160kare wa niku ni sugi nai no da .
 161shikashi , kare no toshi wa hyaku-nijuu nen de aro o ’ .
 162sono koro , mata sono ato ni mo , chi ni nepirimu ga i ta .
 163kore wa kami no ko-tachi ga hito no musume-tachi no tokoro ni hait te , musume-tachi ni uma se ta mono de aru .
 164kare-ra wa mukashi no yuushi de ari , yuumei na hitobito de at ta .
 165shu wa hito no aku ga chi ni habikori , subete sono kokoro ni omoi-hakaru koto ga , itsu-mo warui koto bakari de aru no o mi rare ta .
 166shu wa chi no ue ni hito o tsukut ta no o kui te , kokoro o itame , ‘ watashi ga soozoo shi ta hito o chi no omote kara nuguisaro o . hito mo kemono mo , hau mono mo , sora no tori made mo . watashi wa , kore-ra o tsukut ta koto o kuiru ’ to iwa re ta .
 167shikashi , noa wa shu no mae ni megumi o e ta .
 168noa no keizu wa tsugi no toori de aru .
 169noa wa sono jidai no hitobito no naka de tadashiku , katsu mata-ki hito de at ta .
 170noa wa kami to-tomo-ni ayun da .
 171noa wa semu , hamu , yapete no san nin no ko o un da .
 172toki-ni yo wa kami no mae ni midare te , boogyaku ga chi ni michi ta .
 173kami ga chi o mi rareru to , sore wa midare te i ta .
 174subete no hito ga chi no ue de sono michi o midashi ta kara de aru .
 175soko-de kami wa noa ni iwa re ta ,
 176‘ watashi wa , subete no hito o tayaso o to kesshin shi ta .
 177kare-ra wa chi o boogyaku de mitashi ta kara , watashi wa kare-ra o chi to-tomo-ni horoboso o .
 178anata wa , ito-sugi no ki de hakobune o tsukuri , hakobune no naka ni heya o mooke , asufaruto de sono uchi soto o nuri nasai .
 179sono tsukuri-kata wa tsugi no toori de aru .
 180sunawachi hakobune no naga-sa wa sanbyaku kyubito , haba wa gojuu kyubito , taka-sa wa sanjuu kyubito to shi , hakobune ni yane o tsukuri , ue e ichi kyubito ni sore o shiage , mata hakobune no toguchi o sono yoko ni mooke te , ik kai to ni kai to san kai no aru hakobune o tsukuri nasai .
 181watashi wa chi no ue ni koozui o okut te , inochi no iki no aru niku naru mono o , mina ten no shita kara horoboshisaru .
 182chi ni aru mono wa , mina shinitaeru de-aroo .
 183tadashi , watashi wa anata to keiyaku o musubo o .
 184anata wa ko-ra to , tsuma to , ko-ra no tsuma-tachi to-tomo-ni hakobune ni hairi nasai .
 185mata subete no ikimono , subete no niku naru mono no naka kara , sorezore futa tsu zutsu o hakobune ni ire te , anata to-tomo-ni sono inochi o tamota se nasai .
 186sore-ra wa osu to mesu to de nakere ba nara nai .
 187sunawachi , tori wa sono shurui ni-shitagai kemono wa sono shurui ni-shitagai , mata chi no subete no hau mono mo , sono shurui ni-shitagat-te , sorezore futa tsu zutsu , anata no tokoro ni ire te , inochi o tamota se nasai .
 188mata , subete no shokumotsu to naru mono o tot te , anata no tokoro ni takuwae , anata to kore-ra no mono to no shokumotsu to shi nasai ’ .
 189noa wa subete kami no meiji rare ta yoo ni shi ta .
 190shu wa noa ni iwa re ta ,
 191‘ anata to kazoku to wa mina hakobune ni hairi nasai .
 192anata ga kono jidai no hitobito no naka de , watashi no mae ni tadashii hito de aru to watashi wa mitome ta kara de aru .
 193anata wa subete no kiyoi kemono no naka kara osu to mesu to o nana tsu zutsu tori , kiyoku nai kemono no naka kara osu to mesu to o futa tsu zutsu tori , mata sora no tori no naka kara osu to mesu to o nana tsu zutsu tot te , sono shurui ga zenchi no omote ni ikinokoru yoo ni shi nasai .
 194nano ka no ato , watashi wa yonjuu nichi yonjuu ya , chi ni ame o fura se te , watashi no tsukut ta subete no ikimono o , chi no omote kara nuguisari masu ’ .
 195noa wa subete shu ga meiji rare ta yoo ni shi ta .
 196sate koozui ga chi ni okot ta toki , noa wa roppyaku sai de at ta .
 197noa wa ko-ra to , tsuma to , ko-ra no tsuma-tachi to-tomo-ni koozui o sake te hakobune ni hait ta .
 198mata kiyoi kemono to , kiyoku nai kemono to , tori to , chi ni hau subete no mono to no , osu to mesu to ga , futa tsu zutsu noa no moto ni ki te , kami ga noa ni meiji rare ta yoo ni hakobune ni hait ta .
 199koo-shi-te nano ka no ato , koozui ga chi ni okot ta .
 200sore wa noa no roppyaku sai no ni gatsu juu-shichi nichi de at te , sono hi ni ooinaru fuchi no minamoto wa , kotogotoku yabure , ten no mado ga hirake te , ame wa yonjuu nichi yonjuu ya , chi ni furisosoi da .
 201sono onaji hi ni , noa to , noa no ko semu , hamu , yapete to , noa no tsuma to , sono ko-ra no san nin no tsuma to wa tomo ni hakobune ni hait ta .
 202mata subete no shurui no kemono mo , subete no shurui no kachiku mo , chi no subete no shurui no hau mono mo , subete no shurui no tori mo , subete no tsubasa aru mono mo , mina ha-it ta .
 203sunawachi inochi no iki no aru subete no niku naru mono ga , futa tsu zutsu noa no moto ni ki te , hakobune ni hait ta .
 204sono hait ta mono wa , subete niku naru mono no osu to mesu to de at te , kami ga kare ni meiji rare ta yoo ni hait ta .
 205soko-de shu wa kare no ushiro no to o tozasa re ta .
 206koozui wa yonjuu nichi no aida chijoo ni at ta .
 207mizu ga mashi te hakobune o ukabe ta no-de , hakobune wa chi kara takaku agat ta .
 208mata mizu ga minagiri , chi ni mashi ta no-de , hakobune wa mizu no omote ni tadayot ta .
 209mizu wa mata , masumasu chi ni minagiri , ten no shita no takai yamayama wa mina oowa re ta .
 210mizu wa sono ue , sarani juu-go kyubito minagit te , yamayama wa mattaku oowa re ta .
 211chi no ue ni ugoku subete niku naru mono wa , tori mo kachiku mo kemono mo , chi ni muragaru subete no hau mono mo , subete no hito mo mina horobi ta .
 212sunawachi hana ni inochi no iki no aru subete no mono , riku ni i ta subete no mono wa shin da .
 213chi no omote ni i ta subete no ikimono wa , hito mo kachiku mo , hau mono mo , sora no tori mo mina chi kara nuguisara re te , tada noa to , kare to-tomo-ni hakobune ni i ta mono dake ga nokot ta .
 214mizu wa hyaku-gojuu nichi no aida chijoo ni minagit ta .
 215kami wa noa to , hakobune no naka ni i ta subete no ikimono to , subete no kachiku to o kokoro ni tome rare ta .
 216kami ga kaze o chi no ue ni fuka se rare ta no-de , mizu wa shirizoi ta .
 217mata fuchi no minamoto to , ten no mado to wa tozasa re te , ten kara ame ga fura naku nat ta .
 218sore-de mizu wa shidai-ni chi no ue kara hii te , hyaku-gojuu nichi no ato ni wa mizu ga heri , hakobune wa shichi gatsu juu-shichi nichi ni ararate no yama ni todomat ta .
 219mizu wa shidai-ni het te , juu gatsu ni nari , juu gatsu tsuitachi ni yamayama no itadaki ga araware ta .
 220yonjuu nichi tat te , noa wa sono tsukut ta hakobune no mado o hirai te , karasu o hanat ta tokoro , karasu wa chi no ue kara mizu ga kawaki kiru made , achirakochira e tobimawat ta .
 221noa wa mata chi no omote kara , mizu ga hii ta ka-doo-ka o mi yoo to , kare no tokoro kara , hato o hanat ta ga , hato wa ashi no ura o todomeru tokoro ga mitsukara nakat ta no-de , hakobune no noa no moto ni kaet te ki ta .
 222mizu ga mada zenchi no omote ni at ta kara de aru .
 223kare wa te o nobe te , kore o torae , hakobune no naka no kare no moto ni hikiire ta .
 224sore-kara nano ka mat te futatabi hato o hakobune kara hanat ta .
 225hato wa yuugata ni nat te kare no moto ni kaet te ki ta .
 226miru to , sono kuchibashi ni wa , oribu no wakaba ga at ta .
 227noa wa chi kara mizu ga hii ta no o shit ta .
 228sarani nano ka mat te mata , hato o hanat ta tokoro , mohaya kare no moto ni wa kaet te ko nakat ta .
 229roppyaku-is sai no ichi gatsu tsuitachi ni nat te , chi no ue no mizu wa kare ta .
 230noa ga hakobune no ooi o torinozoi te miru to , tsuchi no omote wa , kawai te i ta .
 231ni gatsu nijuu-shichi nichi ni nat te , chi wa mattaku kawai ta .
 232kono toki , kami wa noa ni iwa re ta ,
 233‘ anata wa tsuma to , ko-ra to , ko-ra no tsuma-tachi to-tomo-ni hakobune o de nasai .
 234anata wa , tomo ni iru niku naru subete no ikimono , sunawachi tori to kachiku to , chi no subete no hau mono to o tsure te de te , kore-ra no mono ga chi ni muragari , chi no ue ni fue-hirogaru yoo ni shi nasai ’ .
 235noa wa tomo ni i ta ko-ra to , tsuma to , ko-ra no tsuma-tachi to o tsure te de ta .
 236mata subete no kemono , subete no hau mono , subete no tori , subete chi no ue ni ugoku mono wa mina , shurui ni-shitagat-te hakobune o de ta .
 237noa wa omo ni saidan o kizui te , subete no kiyoi kemono to , subete no kiyoi tori to no uchi kara tot te , hansai o saidan no ue ni sasage ta .
 238shu wa sono koobashii kaori o kai de , kokoro ni iwa re ta ,
 239‘ watashi wa mohaya ni do to hito no yue ni chi o norowa nai .
 240hito ga kokoro ni omoi-hakaru koto wa , osanai toki kara warui kara de aru .
 241watashi wa , kono tabi shi ta yoo ni , moo ni do to , subete no iki ta mono o horobosa nai .
 242chi no aru kagiri , tanemaki no toki mo , kariire no toki mo , atsu-sa samu-sa mo , natsufuyu mo , hiru mo yoru mo yamu koto wa nai de-aroo ’ .
 243kami wa noa to sono ko-ra to o shukufuku shi te kare-ra ni iwa re ta ,
 244‘ umeyo ,
 245fue-yo ,
 246chi ni michi-yo .
 247chi no subete no kemono , sora no subete no tori , chi ni hau subete no mono , umi no subete no sakana wa osoreononoi te , anata-gata no shihai ni fukushi , subete iki te ugoku mono wa anata-gata no shokumotsu to naru de-aroo .
 248saki ni aokusa o anata-gata ni atae ta yoo ni , watashi wa kore-ra no mono o mina anata-gata ni ataeru .
 249shikashi niku o , sono inochi de aru chi no mama de , tabe te wa nara nai .
 250anata-gata no inochi no chi o nagasu mono ni wa , watashi wa kanarazu hoofuku suru de-aroo .
 251ikanaru kemono ni mo hoofuku suru .
 252kyoodai de aru hito ni mo , watashi wa hito no inochi no tame ni , hoofuku suru de-aroo .
 253hito no chi o nagasu mono wa , hito ni chi o nagasa reru , kami ga jibun no katachi ni hito o tsukura re ta yue ni .
 254anata-gata wa , umeyo ,
 255fue-yo ,
 256chi ni muragari , chi no ue ni fue-yo ’ .
 257kami wa noa oyobi tomo ni iru ko-ra ni iwa re ta ,
 258‘ watashi wa anata-gata oyobi anata-gata no ato no shison to keiyaku o tateru .
 259mata anata-gata to-tomo-ni iru subete no ikimono , anata-gata to-tomo-ni iru tori , kachiku , chi no subete no kemono , sunawachi , subete hakobune kara de ta mono wa , chi no subete no kemono ni itaru made , watashi wa sore to keiyaku o tate yoo .
 260watashi ga anata-gata to tateru kono keiyaku ni-yori , subete niku naru mono wa , mohaya koozui ni-yot-te horobosa reru koto wa naku , mata chi o horobosu koozui wa , futatabi okora nai de-aroo ’ .
 261sarani kami wa iwa re ta ,
 262‘ kore wa watashi to , anata-gata oyobi anata-gata to-tomo-ni iru subete no ikimono to no aida ni daidai kagirinaku , watashi ga tateru keiyaku no shirushi de aru .
 263sunawachi , watashi wa kumo no naka ni , niji o oku .
 264kore ga watashi to chi to no aida no keiyaku no shirushi to naru .
 265watashi ga kumo o chi no ue ni okosu toki , niji wa kumo no naka ni arawareru .
 266koo-shi-te , watashi wa , watashi to anata-gata , oyobi subete niku naru arayuru ikimono to no aida ni tate ta keiyaku o omoiokosu yue , mizu wa futatabi , subete niku naru mono o horobosu koozui to wa nara nai .
 267niji ga kumo no naka ni arawareru toki , watashi wa kore o mi te , kami ga chijoo ni aru subete niku naru arayuru ikimono to no aida ni tate ta eien no keiyaku o omoiokosu de-aroo ’ .
 268soshite kami wa noa ni iwa re ta ,
 269‘ kore ga watashi to chi ni aru subete niku naru mono to no aida ni , watashi ga tate ta keiyaku no shirushi de aru ’ .
 270hakobune kara de ta noa no ko-ra wa semu , hamu , yapete de at ta .
 271hamu wa kanan no chichi de aru .
 272kono san nin wa noa no ko-ra de , zenchi no tami wa kare-ra kara de te , hirogat ta no de aru .
 273sate noa wa noofu to nari , budoo-batake o tsukuri hajime ta ga , kare wa budoo-shu o non de yoi , tenmaku no naka de hadaka ni nat te i ta .
 274kanan no chichi hamu wa chichi no hadaka o mi te , soto ni iru futari no kyoodai ni tsuge ta .
 275semu to yapete to wa kimono o tot te , kata ni kake , ushiromuki ni ayumiyot te , chichi no hadaka o ooi , kao o somuke te chichi no hadaka o mi nakat ta .
 276yagate noa wa yoi ga same te , sue no ko ga kare ni shi ta koto o shit ta toki , kare wa it ta ,
 277‘ kanan wa norowa re-yo .
 278kare wa shimobe no shimobe to nat te , sono kyoodai-tachi ni tsukaeru ’ .
 279mata it ta ,
 280‘ semu no kami , shu wa ho-mu beki ka-na , kanan wa sono shimobe to nare .
 281kami wa yapete o ooi-nara shime , semu no tenmaku ni kare o sumawa se rareru yoo ni .
 282kanan wa sono shimobe to nare ’ .
 283noa wa koozui no ato , nao sanbyaku-gojuu nen iki ta .
 284noa no toshi wa awase-te kyuuhyaku-gojus sai de at ta .
 285soshite kare wa shin da .
 286toki-ni shu wa aburamu ni iwa re ta ,
 287‘ anata wa kuni o de te , shinzoku ni wakare , chichi no ie o hanare , watashi ga shimesu chi ni iki nasai .
 288watashi wa anata o ooinaru kokumin to shi , anata o shukufuku shi , anata no na o ookiku shi yoo .
 289anata wa shukufuku no moto to naru de-aroo .
 290anata o shukufuku suru mono o watashi wa shukufuku shi , anata o norou mono o watashi wa norou .
 291chi no subete no yakara wa , anata ni-yot-te shukufuku sa reru ’ .
 292aburamu wa shu ga iwa re ta yoo ni idetat ta .
 293roto mo kare to-tomo-ni it ta .
 294aburamu wa haran o de ta toki nanajuu-go sai de at ta .
 295aburamu wa tsuma sarai to , otooto no ko roto to , atsume ta subete no zaisan to , haran de e ta hitobito to o tazusae te kanan ni iko o to shi te idetachi , kanan no chi ni ki ta .
 296aburamu wa sono chi o toot te shikemu no tokoro , more no terebin no ki no moto ni tsui ta .
 297sono koro kanan-bito ga sono chi ni i ta .
 298toki-ni shu wa aburamu ni araware te iwa re ta ,
 299‘ watashi wa anata no shison ni kono chi o atae masu ’ .
 300aburamu wa kare ni araware ta shu no tame ni , soko ni saidan o kizui ta .
 301kare wa soko kara beteru no higashi no yama ni utsut te tenmaku o hat ta .
 302nishi ni wa beteru , higashi ni wa ai ga at ta .
 303soko ni kare wa shu no tame ni saidan o kizui te , shu no na o yon da .
 304aburamu wa nao susun de negebu ni utsut ta .
 305sate , sono chi ni kikin ga at ta no-de aburamu wa ejiputo ni kiryuu shi yoo to , soko ni kudat ta .
 306kikin ga sono chi ni hageshikat ta kara de aru .
 307ejiputo ni hairo o to shi te , soko ni chikazui ta toki , kare wa tsuma sarai ni it ta ,
 308‘ watashi wa anata ga utsukushii onna de aru no o shit te i masu .
 309sore-de ejiputo-bito ga anata o miru toki , kore wa kare no tsuma de aru to it te watashi o koroshi , anata o ikashi te oku deshoo .
 310doo-ka anata wa , watashi no imooto da to it te kudasai .
 311soo sure ba watashi wa anata no okage de buji de ari , watashi no inochi wa anata ni-yot-te tasukaru deshoo ’ .
 312aburamu ga ejiputo ni hait ta toki ejiputo-bi-to wa kono onna o mi te , taisoo utsukushii hito de aru to shi , mata paro no kookan-tachi mo kanojo o mi te paro no mae de home ta no-de , onna wa paro no ie ni meshiire rare ta .
 313paro wa kanojo no yue ni aburamu o atsuku motenashi ta no-de , aburamu wa ooku no hitsuji , ushi , shiyuu no roba , danjo no dorei oyobi , rakuda o e ta .
 314tokoro-de shu wa aburamu no tsuma sarai no yue ni , hageshii yakubyoo o paro to sono ie ni kudasa re ta .
 315paro wa aburamu o meshiyose te it ta ,
 316‘ anata wa watashi ni nan to-iu koto o shi ta no desu ka .
 317naze kanojo ga tsuma de aru no o watashi ni tsuge nakat ta no desu ka .
 318anata wa naze , kanojo wa watashi no imooto desu to it ta no desu ka .
 319watashi wa kanojo o tsuma ni shi yoo to shi te i mashi ta .
 320saa , anata no tsuma wa koko ni i masu .
 321tsure te it te kudasai ’ .
 322paro wa kare no koto ni-tsui-te hitobito ni meiji , kare to sono tsuma oyobi sono subete no mochimono o okuri-sara se ta .
 323aburamu wa tsuma to subete no mochimono o tazusae , ejiputo o de te , negebu ni nobot ta .
 324roto mo kare to-tomo-ni nobot ta .
 325aburamu wa kachiku to kingin ni hijoo ni ton de i ta .
 326kare wa negebu kara tabiji o susume te beteru ni mukai , beteru to ai no aida no , saki ni tenmaku o hat ta tokoro ni it ta .
 327sunawachi kare ga hajime ni kizui ta saidan no tokoro ni iki , sono tokoro de aburamu wa shu no na o yon da .
 328aburamu to-tomo-ni it ta roto mo hitsuji , ushi oyobi tenmaku o mot te i ta .
 329sono chi wa kare-ra o sasae te tomo ni suma seru koto ga deki nakat ta .
 330kare-ra no zaisan ga ookat ta tame , tomo ni sume nakat ta no de aru .
 331aburamu no kachiku no bokusha-tachi to roto no kachiku no bokusha-tachi no aida ni arasoi ga at ta .
 332sono koro kanan-bito to periji-bito ga sono chi ni sun de i ta .
 333aburamu wa roto ni it ta ,
 334‘ watashi-tachi wa miuchi no mono desu .
 335watashi to anata no aida ni mo , watashi no bokusha-tachi to anata no bokusha-tachi no aida ni mo arasoi ga nai yoo ni shi masho o .
 336zenchi wa anata no mae ni aru de wa ari mase n ka .
 337doo-ka watashi to wakare te kudasai .
 338anata ga hidari ni ike ba watashi wa migi ni iki masu .
 339anata ga migi ni ike ba watashi wa hidari ni iki masho o ’ .
 340roto ga me o age te yorudan no teichi o amaneku miwatasu to , shu ga sodomu to gomora o horobosa reru mae de at ta kara , zoaru made shu no sono no yoo ni , mata ejiputo no chi no yoo ni , sumizumi made yoku uruot te i ta .
 341soko-de roto wa yorudan no teichi o kotogotoku erabitot te higashi ni utsut ta .
 342koo-shi-te kare-ra wa tagai ni wakare ta .
 343aburamu wa kanan no chi ni sun da ga , roto wa teichi no machimachi ni sumi , tenmaku o sodomu ni utsushi ta .
 344sodomu no hitobito wa waruku , shuni taishi-te , hanahadashii tsumibito de at ta .
 345roto ga aburamu ni wakare ta ato ni , shu wa aburamu ni iwa re ta ,
 346‘ me o age te anata no iru tokoro kara kita , minami , higashi , nishi o miwatashi nasai .
 347subete anata ga miwatasu chi wa , eikyuu ni anata to anata no shison ni atae masu .
 348watashi wa anata no shison o chi no chiri no yoo ni ooku shi masu .
 349moshi hito ga chi no chiri o kazoeru koto ga dekiru nara , anata no shison mo kazoe rareru koto ga deki masho o .
 350anata wa tat te , sono chi o tateyoko ni iki-meguri nasai .
 351watashi wa sore o anata ni atae masu ’ .
 352aburamu wa tenmaku o utsushi te heburon ni aru mamure no terebin no ki no katawara ni sumi , sono tokoro de shu ni saidan o kizui ta .
 353shina-ru no oo amu-raperu , erasaru no oo arioku , eramu no oo kedaraomeru oyobi goimu no oo tedaru no yo ni , kore-ra no oo wa sodomu no oo bera , gomora no oo biru-sha , a-dema no oo shinabu , zeboimu no oo semeberu , oyobi bera sunawachi zoaru no oo to tatakat ta .
 354kore-ra go nin no oo wa mina doomei shi te shidemu no tani , sunawachi shio no umi ni mukat te it ta .
 355sunawachi kare-ra wa juu-ni nen no aida kedaraomeru ni tsukae ta ga , juu-san nen-me ni somui ta no-de , juu-yo nen-me ni kedaraomeru wa kare to rengoo shi ta oo-tachi to-tomo-ni ki te , ashitarote_ cdot_ -karunaimu de repaimu-bito o , hamu de zuji-bito o , shabe_ cdot_ -kiri-a-taimu de e-mi-bi-to o uchi , seiru no sanchi de hori-bito o ut te , arano no hotori ni aru eru_ cdot_ -paran ni oyon da .
 356kare-ra wa hikikaeshi te en_ cdot_ -mishipate sunawachi ka-deshi e it te , ama-reku-bito no kuni o kotogotoku uchi , mata hazazon_ cdot_ tamaru ni sumu amori-bito o mo ut ta .
 357soko-de sodomu no oo , gomora no oo , a-dema no oo , zeboimu no oo oyobi bera sunawachi zoaru no oo wa de te shidemu no tani de kare-ra ni mukai , tatakai no jin o shii ta .
 358sunawachi eramu no oo kedaraomeru , goimu no oo tedaru , shina-ru no oo amu-raperu , erasaru no oo ari-oku no yo nin no oo ni-taisuru go nin no oo de at ta .
 359shidemu no tani ni wa asufaruto no ana ga ookat ta no-de , sodomu no oo to gomora no oo wa nige te soko ni ochi ta ga , nokori no mono wa yama ni nogare ta .
 360soko-de kare-ra wa sodomu to gomora no zaisan to shokuryoo to o kotogotoku ubat te sari , mata sodomu ni sun de i ta aburamu no otooto no ko roto to sono zaisan o ubat te sat ta .
 361toki-ni , hitori no hito ga nogare te ki te , heburu-bi-to aburamu ni tsuge ta .
 362kono toki aburamu wa eshikoru no kyoodai , mata a-neru no kyoodai de aru amori-bi-to mamure no terebin no ki no katawara ni sun de i ta .
 363kare-ra wa aburamu to doomei shi te i ta .
 364aburamu wa miuchi no mono ga horyo ni nat ta no o kiki , kunren shi ta ie no ko sanbyaku-juu-hachi nin o hikitsure te dan made ot te iki , sono shimobe-tachi o wake te , yoru kare-ra o seme , kore o ut te damasuko no kita , hoba made kare-ra o ot ta .
 365soshite kare wa subete no zaisan o torikaeshi , mata miuchi no mono roto to sono zaisan oyobi onna-tachi to tami to o torikaeshi ta .
 366aburamu ga kedaraomeru to sono rengoo no oo-tachi o uchiyabut te kaet ta toki , sodomu no oo wa shabe no tani , sunawachi oo no tani ni de te kare o mukae ta .
 367sono toki , saremu no oo merukizedeku wa pan to budoo-shu to o mot te ki ta .
 368kare wai to takaki kami no saishi de aru .
 369kare wa aburamu o shukufuku shi te it ta ,
 370‘ negawaku wa tenchi no shu narui to takaki kami ga , aburamu o shukufuku sa reru yoo ni .
 371negawaku wa anata no teki o anata no te ni watasa re tai to takaki kami ga agame rareru yoo ni ’ .
 372aburamu wa kare ni subete no mono no juu-bun-no-ichi o okut ta .
 373kore-ra no koto no ato , kami wa aburahamu o kokoromi te kare ni iwa re ta ,
 374‘ aburahamu yo ’ .
 375kare wa it ta ,
 376‘ koko ni ori masu ’ .
 377kami wa iwa re ta ,
 378‘ anata no ko , anata no aisuru hitorigo isaku o tsure te mori-ya no chi ni iki , watashi ga shimesu yama de kare o hansai to-shi-te sasage nasai ’ .
 379aburahamu wa asa-hayaku oki te , roba ni kura o oki , futari no wakamono to , sono ko isaku to o tsure , mata hansai no takigi o wari , tat te kami ga shimesa re ta tokoro ni dekake ta .
 380mik ka-me ni , aburahamu wa me o age te , haruka ni sono basho o mi ta .
 381soko de aburahamu wa wakamono-tachi ni it ta ,
 382‘ anata-gata wa , roba to issho ni koko ni i nasai .
 383watashi to warabe wa mukoo e it te reihai shi , sono nochi , anata-gata no tokoro ni kaet te ki masu ’ .
 384aburahamu wa hansai no takigi o tot te , sono ko isaku ni owa se , te ni hi to hamono to o tot te , futari issho ni it ta .
 385yagate isaku wa chichi aburahamu ni it ta ,
 386‘ chichi yo ’ .
 387kare wa kotae ta ,
 388‘ ko yo , watashi wa koko ni i masu ’ .
 389isaku wa it ta ,
 390‘ hi to takigi to wa ari masu ga , hansai no kohitsuji wa doko ni ari masu ka ’ .
 391aburahamu wa it ta ,
 392‘ ko yo , kami mizukara hansai no kohitsuji o sonae te kudasaru de-aroo ’ .
 393koo-shi-te futari wa issho ni it ta .
 394kare-ra ga kami no shimesa re ta basho ni ki ta toki , aburahamu wa soko ni saidan o kizuki , takigi o narabe , sono ko isaku o shibat te saidan no takigi no ue ni nose ta .
 395soshite aburahamu ga te o sashinobe , hamono o tot te sono ko o koroso o to shi ta toki , shu no tsukai ga ten kara kare o yon de it ta ,
 396‘ aburahamu yo , aburahamu yo ’ .
 397kare wa kotae ta ,
 398‘ hai , koko ni ori masu ’ .
 399mi-tsukai ga it ta ,
 400‘ warabe o te ni kake te wa nara nai .
 401mata nani mo kare ni shi te wa nara nai .
 402anata no ko , anata no hitori-go o sae , watashi no tame ni oshima nai no-de , anata ga kami o osoreru mono de aru koto o watashi wa ima shit ta ’ .
 403kono toki aburahamu ga me o age te miru to , ushiro ni , tsuno o yabu ni kake te iru it too no ohitsuji ga i ta .
 404aburahamu wa it te sono ohitsuji o torae , sore o sono ko no kawari ni hansai to-shi-te sasage ta .
 405sore-de aburahamu wa sono tokoro no na o ado-nai_ cdot_ -ere to yon da .
 406kore ni-yori , hitobito wa konnichi mo nao ‘ shu no yama ni sonae ari ’ to iu .
 407shu no tsukai wa futatabi ten kara aburahamu o yon de , it ta ,
 408‘ shu wa iwa re ta ,
 409“ watashi wa jibun o sashi te chikau .
 410anata ga kono koto o shi , anata no ko , anata no hitori-go o mo oshima nakat ta no-de , watashi wa ooini anata o shukufuku shi , ooini anata no shison o fuyashi te , ten no hoshi no yoo ni , hamabe no suna no yoo ni suru .
 411anata no shison wa teki no mon o uchitori , mata chi no moromoro no kokumin wa anata no shison ni-yot-te shukufuku o uru de-aroo .
 412anata ga watashi no kotoba ni shitagat ta kara de aru ” ’ .
 413aburahamu wa wakamono-tachi no tokoro ni kaeri , mina tat te , tomo ni beerushiba e it ta .
 414soshite aburahamu wa beerushiba ni sun da .
 415shu wa moose ni iwa re ta ,
 416‘ hito o tsukawashi te , watashi ga isuraeru no hitobito ni ataeru kanan no chi o sagura se nasai .
 417sunawachi , sono fuso no buzoku-goto ni , subete kare-ra no uchi no tsukasa taru mono hitori zutsu o tsukawashi nasai ’ .
 418moose wa shu no inochi ni shitagat te , paran no arano kara kare-ra o tsukawashi ta .
 419sono hitobito wa mina isuraeru no hitobito no kashira-tachi de at ta .
 420kare-ra no na wa tsugi no toori de aru .
 421ruben no buzoku de wa zak-kuru no ko shanma ,
 422shimeon no buzoku de wa hori no ko sha-pate ,
 423yuda no buzoku de wa efunne no ko karebu ,
 424issa-karu no buzoku de wa yosefu no ko igaru ,
 425efuraimu no buzoku de wa nun no ko hosea ,
 426beniyamin no buzoku de wa rafu no ko parute ,
 427zeburun no buzoku de wa sode no ko gadeeru ,
 428yosefu no buzoku sunawachi , manase no buzoku de wa sushi no ko ga-de ,
 429dan no buzoku de wa gemari no ko an-mieru ,
 430aseru no buzoku de wa mikaeru no ko seto-ru ,
 431nafutari no buzoku de wa wa-fushi no ko nahebi ,
 432ga-do no buzoku de wa maki no ko giueru .
 433ijoo wa moose ga sono chi o sagura seru tame ni tsukawashi ta hitobito no na de aru .
 434soshite moose wa nun no ko hosea o yoshua to nazuke ta .
 435moose wa kare-ra o tsukawashi , kanan no chi o sagura se yoo to shi te , kore ni it ta ,
 436‘ anata-gata wa negebu ni it te , yama ni nobori , sono chi no yoosu o mi , soko ni sumu tami wa , tsuyoi ka yowai ka , sukunai ka ooi ka , mata kare-ra no sun de iru chi wa , yoi ka warui ka . hitobito no sun de iru machimachi wa , tenmaku ka , jooheki no aru machi ka , sono chi wa , koe te iru ka , yase te iru ka , soko ni wa , ki ga aru ka nai ka o mi nasai .
 437anata-gata wa , isan de it te , sono chi no kudamono o tot te ki nasai ’ .
 438toki wa , budoo no jukushi hajimeru kisetsu de at ta .
 439soko-de , kare-ra wa nobot te it te , sono chi o chin no arano kara hama-te no iriguchi ni chikai rehobu made sagut ta .
 440kare-ra wa negebu ni nobot te , heburon made it ta .
 441soko ni wa a-naku no shison de aru ahi-man , se-shai , oyobi taru-mai ga i ta .
 442heburon wa ejiputo no zoan yori-mo nana nen mae ni tate rare ta mono de aru .
 443tsuini kare-ra wa eshikoru no tani ni it te , soko de hito fusa no budoo no eda o kiritori , kore o boo o mot te , futari de katsugi , mata , zakuro to ichijiku o mo tot ta .
 444isuraeru no hitobito ga , soko de kiritot ta budoo no hito fusa ni chinan de , sono tokoro wa eshikoru no tani to yoba re ta .
 445yonjuu nichi no ato , kare-ra wa sono chi o saguri owat te kaet te ki ta .
 446soshite , paran no arano ni aru ka-deshi ni i ta moose to aron , oyobi isuraeru no hitobito no zen-kaishuu no moto ni it te , kare-ra to zen-kaishuu to ni fukumei shi , sono chi no kudamono o kare-ra ni mise ta .
 447kare-ra wa moose ni it ta ,
 448‘ watashi-tachi wa anata ga , tsukawashi ta chi e iki mashi ta .
 449soko wa makoto ni chichi to mitsu no nagare te iru chi desu .
 450kore wa sono kudamono desu .
 451shikashi , sono chi ni sumu tami wa tsuyoku , sono machimachi wa kengo de hijoo ni ookiku , watashi-tachi wa soko ni a-naku no shison ga iru no o mi mashi ta .
 452mata negebu no chi ni wa , ama-reku-bito ga sumi , sanchi ni wa hete-bi-to , e-bu-su-bi-to , amori-bito ga sumi , umibe to yorudan no kishibe ni wa , kanan-bito ga sun de i masu ’ .
 453sono toki , karebu wa moose no mae de , tami o shizume te it ta ,
 454‘ watashi-tachi wa sugu ni nobot te , semetori masho o .
 455watashi-tachi wa kanarazu katsu koto ga deki masu ’ .
 456shikashi , kare to-tomo-ni nobot te it ta hitobito wa it ta ,
 457‘ watashi-tachi wa sono tami no tokoro e semenoboru koto wa deki mase n .
 458kare-ra wa watashi-tachi yori-mo tsuyoi kara desu ’ .
 459soshite kare-ra wa sono sagut ta chi no koto o , isuraeru no hitobito ni waruku iifurashi te it ta ,
 460‘ watashi-tachi ga iki-megut te sagut ta chi wa , soko ni sumu mono o horobosu chi desu .
 461mata sono tokoro de watashi-tachi ga mi ta tami wa mina se no takai hitobito desu .
 462watashi-tachi wa mata soko de , nepirimu kara de ta a-naku no shison nepirimu o mi mashi ta .
 463watashi-tachi ni wa jibun ga , inago no yoo ni omowa re , mata kare-ra ni mo , soo mie ta ni chigai ari mase n ’ .
 464soko-de , kaishuu wa mina koe o age te sakebi , tami wa sono yoru , nakiakashi ta .
 465mata isuraeru no hitobito wa mina moose to aron ni mukat te tsubuyaki , zen-kaishuu wa kare-ra ni it ta ,
 466‘ aa , watashi-tachi wa ejiputo no kuni de shin de i tara yokat ta no-ni .
 467kono arano de shin de i tara yokat ta no-ni .
 468naniyue , shu wa watashi-tachi o kono chi ni tsure te ki te , tsurugi ni taore sase , mata watashi-tachi no saishi o ejiki to sa reru no de-aroo ka .
 469ejiputo ni kaeru hoo ga , mushiro yoi de wa nai ka ’ .
 470kare-ra wa tagai ni it ta ,
 471‘ watashi-tachi wa hitori no kashira o tate te , ejiputo ni kaero o ’ .
 472soko-de , moose to aron wa isuraeru no hitobito no zen-kaishuu no mae de hirefushi ta .
 473kono toki , sono chi o sagut ta mono no uchi no nu-n no ko yoshua to efunne no ko karebu wa , sono ifuku o saki , isuraeru no hitobito no zen-kaishuu ni it ta ,
 474‘ watashi-tachi ga iki-megut te sagut ta chi wa hijoo ni yoi chi desu .
 475moshi , shu ga yoshi to sa reru nara-ba , watashi-tachi o sono chi ni michibii te it te , sore o watashi-tachi ni kudasaru deshoo .
 476sore wa chichi to mitsu no nagare te iru chi desu .
 477tada , shu ni somui te wa nari mase n .
 478mata sono chi no tami o osore te wa nari mase n .
 479kare-ra wa watashi-tachi no kuimono ni sugi mase n .
 480kare-ra o mamoru mono wa torinozoka re masu .
 481shu ga watashi-tachi to-tomo-ni ora re masu kara , kare-ra o osore te wa nari mase n ’ .
 482tokoro-ga kaishuu wa mina ishi de kare-ra o uchikoroso o to shi ta .
 483sono toki , shu no eikoo ga , kaiken no makuya kara isuraeru no subete no hito ni araware ta .
 484shu wa moose ni iwa re ta ,
 485‘ kono tami wa itsu made watashi o anadoru no ka .
 486watashi ga moromoro no shirushi o kare-ra no uchi ni okonat ta no-ni , kare-ra wa itsu made watashi o shinji nai no ka .
 487watashi wa yakubyoo o-mot-te kare-ra o uchi-horoboshi , anata o kare-ra yori-mo ooinaru tsuyoi kokumin to shi yoo ’ .
 488moose wa shu ni it ta ,
 489‘ ejiputo-bi-to wa , anata ga chikara o-mot-te , kono tami o kare-ra no uchi kara michibikidasa re ta koto o kii te , kono chi no juumin ni tsugeru deshoo .
 490kare-ra wa , shu naru anata ga , kono tami no uchi ni ora re , shu naru anata ga , manoatari araware , anata no kumo ga , kare-ra no ue ni todomari , hiru wa kumo no hashira no uchi ni , yoru wa hi no hashira no uchi ni at te , kare-ra no mae ni ika reru no o kii ta no desu .
 491ima , moshi , anata ga kono tami o hitori-nokora-zu korosa reru nara-ba , anata no koto o kii ta kokumin wa katat te , “ shu wa ataeru to chikat ta chi ni , kono tami o michibikiireru koto ga deki nakat ta tame , kare-ra o arano de koroshi ta no da ” to iu deshoo .
 492doozo , anata ga yakusoku sa re ta yoo ni , ima shu no ooinaru chikara o arawashi te kudasai .
 493anata wa katsute , “ shu wa okoru koto osoku , itsukushimi ni tomi , tsumi to toga o yurusu mono , shikashi , bassu beki mono wa , kesshite yurusa zu , chichi no tsumi o ko ni mukui te , san , yon dai ni oyobosu mono de aru ” to iwa re mashi ta .
 494doozo , anata no ooinaru itsukushimi ni-yot-te , ejiputo kara konokata , ima ni itaru made , kono tami o yurusa re ta yoo ni , kono tami no tsumi o o-yurushi kudasai ’ .
 495shu wa iwa re ta ,
 496‘ watashi wa anata no kotoba no toori ni yuruso o .
 497shikashi , watashi wa iki te iru .
 498mata shu no eikoo ga , zen-sekai ni michi te iru .
 499watashi no eikoo to , watashi ga ejiputo to arano de okonat ta shirushi o mi nagara , kono yoo ni juu do mo watashi o kokoromi te , watashi no koe ni kiki-shitagawa nakat ta hitobito wa hitori mo , watashi ga katsute kare-ra no senzo-tachi ni ataeru to chikat ta chi o mi nai de-aroo .
 500mata watashi o anadot ta hitobito mo , sore o mi nai de-aroo .
 501tadashi , watashi no shimobe karebu wa chigat ta kokoro o mot te i te , watashi ni kanzen ni shitagat ta no-de , watashi wa kare ga it te ki ta chi ni kare o michibikiireru de-aroo .
 502kare no shison wa sore o shoyuu suru ni itaru de-aroo .
 503tani ni wa ama-reku-bito to kanan-bito ga sun de iru kara , anata-gata wa , asu , mi o megurashi te kookai no michi o arano e susumi nasai ’ .
 504shu wa moose to aron ni iwa re ta ,
 505‘ watashi ni mukat te tsubuyaku kono warui kaishuu o itsu made shinobu koto ga deki yoo ka .
 506watashi wa isuraeru no hitobito ga , watashi ni mukat te tsubuyaku no o kii ta .
 507anata wa kare-ra ni ii nasai ,
 508“ shu wa iwa reru ,
 509‘ watashi wa iki te iru .
 510anata-ga-ta ga , watashi no mimi ni katat ta yoo ni , watashi wa anata-gata ni suru de-aroo .
 511anata-gata wa shitai to nat te , kono arano ni taoreru de-aroo .
 512anata-gata no uchi , watashi ni mukat te tsubuyai ta mono , sunawachi , subete kazoe rare ta nijus sai ijoo no mono wa mina taoreru de-aroo .
 513efunne no ko karebu to , nun no ko yoshua no hoka wa , watashi ga katsute , anata-gata o sumawa se yoo to , te o age te chikat ta chi ni , hairu koto ga deki nai de-aroo .
 514shikashi , anata-ga-ta ga , ejiki ni naru de-aroo to it ta anata-gata no kodomo wa , watashi ga michibii te , hairu de-aroo .
 515kare-ra wa anata-ga-ta ga , iyashime ta chi o shiru yoo ni naru de-aroo .
 516shikashi anata-gata wa shitai to nat te kono arano ni taoreru de-aroo .
 517anata-gata no ko-tachi wa , anata-gata no shitai ga arano ni kuchi hateru made yonjuu nen no aida , arano de hitsujikai to nari , anata-gata no fushin no tsumi o ou de-aroo .
 518anata-gata wa , kano chi o sagut ta yonjuu nichi no nissuu ni-shitagai , sono ichinichi o ichi nen to shi te , yonjuu nen no aida , jibun no tsumi o oi , watashi ga anata-gata o toozakat ta koto o shiru de-aroo ’ .
 519shu naru watashi ga kore o iu .
 520watashi wa kanarazu watashi ni sakarat te atsumat ta kono warui kaishuu ni , kore o kotogotoku okonau de-aroo .
 521kare-ra wa kono arano ni kuchi , koko de shinu de-aroo ” ’ .
 522koo-shi-te , moose ni tsukawasa re , kano chi o saguri ni iki , kaet te ki te , sono chi o waruku ii , zen-kaishuu o , moose ni mukat te , tsubuyaka se ta hitobito , sunawachi , sono chi o waruku iifurashi ta hitobito wa , yakubyoo ni kakat te shu no mae ni shin da ga , sono chi o saguri ni it ta hitobito no uchi , nun no ko yoshua to , efunne no ko karebu to wa ikinokot ta .
 523moose ga , kore-ra no koto o , isuraeru no subete no hitobito ni tsuge ta toki , tami wa hijoo ni kanashimi , asa-hayaku oki te yama no itadaki ni nobot te it ta ,
 524‘ watashi-tachi wa koko ni iru .
 525saa , shu ga yakusoku sa re ta tokoro e nobot te iko o .
 526watashi-tachi wa tsumi o okashi ta no da kara ’ .
 527moose wa it ta ,
 528‘ anata-gata wa , sore o nashitogeru koto mo deki nai no-ni , doo-shi-te , sono yoo ni shu no inochi ni somuku no ka .
 529anata-gata wa nobot te it te wa nara nai .
 530shu ga anata-gata no uchi ni ora re nai kara , anata-gata wa teki no mae ni , uchiyabura reru de-aroo .
 531soko ni wa , ama-reku-bito to , kanan-bito ga anata-gata no mae ni iru kara , anata-gata wa , tsurugi ni taoreru de-aroo .
 532anata-gata ga somui te , omo ni shitagawa nakat ta yue , shu wa anata-gata to-tomo-ni ora re nai kara de aru ’ .
 533shikashi , kare-ra wa , hoshiimama ni yama no itadaki ni nobot ta .
 534tadashi , shu no keiyaku no hako to , moose to wa , shukuei no naka kara de nakat ta .
 535soko-de , sono yama ni sun de i ta ama-reku-bito to , kanan-bito ga kudat te ki te , kare-ra o uchiyaburi , horuma made ot te ki ta .
 536koko ni , rebi no ko kohate no ko naru izuharu no ko kora to , ruben no ko naru eri-abu no ko datan oyobi abi-ramu to , ruben no ko naru perete no ko on to ga ai-musubi , isuraeru no hitobito no uchi , kaishuu no uchi kara eraba re te , tsukasa to nat ta na no aru hitobito nihyaku-gojuu nin to-tomo-ni tat te , moose ni sakarat ta .
 537kare-ra wa atsumat te , moose to aron to ni sakarat te it ta ,
 538‘ anata-gata wa , bu o koe te i masu .
 539zen-kaishuu wa , kotogotoku sei-naru mono de at te , shu ga sono uchi ni ora reru no-ni , doo-shi-te anata-gata wa , shu no kaishuu no ue ni tatsu no desu ka ’ .
 540moose wa kore o kii te hirefushi ta .
 541yagate kare wa kora to , sono subete no nakama to ni it ta ,
 542‘ asu , shu wa , omo ni tsuku mono wa dare , sei-naru mono wa dare de aru ka o shimeshi te , sono hito o mi-moto ni chikazuke rareru de-aroo .
 543sunawachi , sono eran da hito o , mi-moto ni chikazuke rareru de-aroo .
 544sore-de , tsugi no yoo ni shi nasai .
 545kora to sono subete no nakama to wa , hi-zara o tori , sono naka ni hi o ire , sore ni kunkoo o mot te , asu , shu no mae ni de nasai .
 546sono toki , shu ga eraba reru hito wa sei-naru mono de aru .
 547rebi no ko-tachi yo , anata-gata koso , bu o koe te iru ’ .
 548moose wa mata kora ni it ta ,
 549‘ rebi no ko-tachi yo , kiki nasai .
 550isuraeru no kami wa anata-gata o isuraeru no kaishuu no uchi kara wakachi , omo ni chikazuka se te , shu no makuya no tsutome o sa se , katsu kaishuu no mae ni tat te tsukae sase rareru .
 551kore wa anata-gata ni-tot-te , chiisai koto de aro o ka .
 552kami wa anata to anata no kyoodai naru rebi no ko-tachi o mina chikazuke rare ta .
 553anata-gata wa nao , sono ue ni saishi to naru koto o motomeru no ka .
 554anata to anata no nakama wa , mina sono tame ni atsumat te shu ni tekishi te iru .
 555anata-gata wa aron o nan to omot te , kare ni-taishi-te tsubuyaku no ka ’ .
 556moose wa hito o yat te , eri-abu no ko datan to abi-ramu to o yoba se ta ga , kare-ra wa it ta ,
 557‘ watashi-tachi wa mairi mase n .
 558anata wa chichi to mitsu no nagareru chi kara , watashi-tachi o michibikidashi te , arano de watashi-tachi o koroso o to shi te iru .
 559kore wa chiisai koto deshoo ka .
 560sono ue , anata wa watashi-tachi ni kunrin shi yoo to shi te iru .
 561katsu mata , anata wa watashi-tachi o , chichi to mitsu no nagareru chi ni michibii te ika zu , hatake to , budoo-batake to o shigyoo to-shi-te atae mo shi nai .
 562kore-ra no hitobito no me o kuramaso o to suru no desu ka .
 563watashi-tachi wa mairi mase n ’ .
 564moose wa ooini okot te , shu ni it ta ,
 565‘ kare-ra no sonaemono o kaerimi nai de kudasai .
 566watashi wa kare-ra kara , roba it too o mo tot ta koto naku , mata kare-ra no hitori o mo gaishi ta koto wa ari mase n ’ .
 567soshite moose wa kora ni it ta ,
 568‘ anata to anata no nakama wa mina aron to issho ni , asu , shu no mae ni de nasai .
 569anata-gata wa , onoono hi-zara o tot te , sore ni kunkoo o mori , onoono sono hi-zara o shu no mae ni tazusae te iki nasai .
 570sono hi-zara wa awa-se-te nihyaku-gojuu .
 571anata to aron mo , onoono hi-zara o tazusae te iki nasai ’ .
 572kare-ra wa , onoono hi-zara o tori , hi o sono naka ni ire , sore ni kunkoo o mori , moose to aron mo tomo ni , kaiken no makuya no iriguchi ni tat ta .
 573sono toki , kora wa kaishuu o , kotogotoku kaiken no makuya no iriguchi ni atsume te , kare-ra futari ni sakarawa se yoo to shi ta ga , shu no eikoo wa zen-kaishuu ni araware ta .
 574shu wa moose to aron ni iwa re ta ,
 575‘ anata-gata wa kono kaishuu o hanare nasai .
 576watashi wa tadachini kare-ra o horobosu de-aroo ’ .
 577kare-ra futari wa , hirefushi te it ta ,
 578‘ kami yo , subete no niku naru mono no inochi no kami yo , kono hitori no hito ga , tsumi o okashi ta kara-to-it-te , anata wa zen-kaishuu ni-taishi-te okora reru no desu ka ’ .
 579shu wa moose ni iwa re ta ,
 580‘ anata wa kaishuu ni tsuge te , kora to da-tan to abi-ramu no sumai no shuui o sare to ii nasai ’ .
 581moose wa tat te da-tan to abi-ramu no moto ni it ta ga , isuraeru no chooroo-tachi mo , kare ni shitagat te it ta .
 582mooze wa kaishuu ni it ta ,
 583‘ doozo , anata-gata wa kore-ra no warui hitobito no tenmaku o hanare te kudasai .
 584kare-ra no mono ni wa na ni mo fure te wa nara nai .
 585kare-ra no moromoro no tsumi ni-yot-te , anata-gata mo horobosa re te wa ike nai kara ’ .
 586soko-de hitobito wa kora to da-tan to abi-ramu no sumai no shuui o hanaresat ta .
 587soshite , da-tan to abi-ramu to wa , tsuma , ko , oyobi yooji to issho ni de te , tenmaku no iriguchi ni tat ta .
 588moose wa it ta ,
 589‘ anata-gata wa shu ga kore-ra no subete no koto o sa seru tame ni , watashi o tsukawasa re ta koto , mata watashi ga , kore o jibun no kokoro ni shitagat te okonau mono de nai koto o , tsugi no koto ni-yot-te shiru de-aroo .
 590sunawachi , moshi kore-ra no hitobito ga , futsuu no shini-kata de shini , futsuu no unmei ni au no de are ba , shu ga watashi o tsukawasa re ta no de wa nai .
 591shikashi , shu ga atarashii koto o sa re , chi ga kuchi o hirai te , kore-ra no hitobito to , sore ni zokusuru mono to o , kotogotoku nomi tsukushi te , iki nagara yomi ni kudara se rareru nara-ba , anata-gata wa kore-ra no hitobito ga , shu o anadot ta no de aru koto o shira nakere ba nara nai ’ .
 592moose ga , kore-ra no subete no kotoba o nobe owat ta toki , kare-ra no shita no tochi ga sake , chi wa kuchi o hirai te , kare-ra to sono kazoku , narabi-ni kora ni zokusuru subete no hitobito to , subete no shoyuu-butsu o nomi tsukushi ta .
 593sunawachi , kare-ra to , kare-ra ni zokusuru mono wa , mina iki nagara yomi ni kudari , chi wa sono ue o tojifusai de , kare-ra wa kaishuu no uchi kara , tachi-horobosa re ta .
 594kono toki , sono shuui ni i ta isuraeru no hitobito wa , mina kare-ra no sakebi o kii te nigesari , ‘ osoraku chi wa watashi-tachi o mo , nomi tsukusu de-aroo ’ to it ta .
 595mata shu no moto kara hi ga de te , kunkoo o sonaeru nihyaku-gojuu nin o mo yaki-tsukushi ta .
 596shu wa moose ni iwa re ta ,
 597‘ anata wa saishi aron no ko erea-zaru ni tsuge te , sono moeru hi no naka kara , kano hi-zara o toridasa se , sono naka no hi o tooku hiroku makichirasa se nasai .
 598sore-ra no hi-zara wa sei to nat ta kara , tsumi o okashi te inochi o ushinat ta hitobito no , kore-ra no hi-zara o , hiroi nobeita to shi te , saidan no ooi to shi nasai .
 599kore wa shu no mae ni sasage rare te , sei to nat ta kara de aru .
 600koo-shi-te , kore wa isuraeru no hitobito ni , shirushi to naru de-aroo ’ .
 601soko-de saishi erea-zaru wa , kano yakikorosa re ta hitobito ga sonae ta seidoo no hi-zara o tori , kore o hiroku uchi-nobashi te , saidan no ooi to shi , kore o isuraeru no hitobito no kinen no mono to shi ta .
 602kore wa aron no shison de nai hoka no hito ga , shu no mae ni chikazui te , kunkoo o taku koto no nai yoo ni suru tame , mata sono hito ga kora , oyobi sono nakama no yoo ni nara nai tame de aru .
 603sunawachi , shu ga moose ni-yot-te erea-zaru ni iwa re ta toori de aru .
 604sono yokujitsu , isuraeru no hitobito no kaishuu wa , mina moose to aron to ni tsubuyai te it ta ,
 605‘ anata-gata wa shu no tami o koroshi mashi ta ’ .
 606kaishuu ga atsumat te , moose to aron to ni sakarat ta toki , kaiken no makuya o nozomimiru to , kumo ga kore o ooi , shu no eikoo ga araware te i ta .
 607moose to aron to ga , kaiken no makuya no mae ni iku to , shu wa moose ni iwa re ta ,
 608‘ anata-gata wa kono kaishuu o hanare nasai .
 609watashi wa tadachini kare-ra o horoboso o ’ .
 610soko-de kare-ra futari wa , hirefushi ta .
 611moose wa aron ni it ta ,
 612‘ anata wa hi-zara o tot te , sore ni saidan kara tot ta hi o ire , sono ue ni kunkoo o mori , isoi de sore o kaishuu no moto ni mot te it te , kare-ra no tame ni tsumi no a-ga-nai o shi nasai .
 613shu ga ikari o hasse rare , yakubyoo ga sudeni hajimat ta kara desu ’ .
 614soko-de , aron wa moose no it ta yoo ni , sore o tot te kaishuu no naka ni hashit te it ta ga , yakubyoo wa sudeni tami no uchi ni hajimat te i ta no-de , kunkoo o tai te , tami no tame ni tsumi no a-ga-nai o shi , sudeni shin da mono to , nao iki te iru mono to no aida ni tatsu to , yakubyoo wa yan da .
 615kora no koto ni-yot-te shin da mono no hoka ni , kono yakubyoo ni-yot-te shin da mono wa ichi-man-yonsen-nanahyaku nin de at ta .
 616aron wa kaiken no makuya no iriguchi ni iru moose no moto ni kaet ta .
 617koo-shi-te yakubyoo wa yan da .
 618shu wa moose ni iwa re ta ,
 619‘ isuraeru no hitobito ni tsuge te , kare-ra no uchi kara , onoono no fuso no ie ni-shitagat-te , tsue ip pon zutsu o tori nasai .
 620sunawachi , sono subete no tsukasa-tachi kara , fuso no ie ni-shitagat-te , tsue juu-ni hon o tori , sono hitobito no na o , onoono sono tsue ni kakishirushi , rebi no tsue ni wa aron no na o kakishirushi nasai .
 621fuso no ie no kashira wa , onoono no tsue ip pon o dasu no da kara de aru .
 622soshite , kore-ra no tsue o , watashi ga anata-gata ni au kaiken no makuya no naka no , akashi no hako no mae ni oki nasai .
 623watashi no eran da hito no tsue ni wa , me ga deru de-aroo .
 624koo-shi-te , watashi wa isuraeru no hitobito ga , anata-gata ni mukat te , tsubuyaku no o yame sa-seru de-aroo ’ .
 625moose ga , kono yoo ni isuraeru no hitobito ni katat ta no-de , tsukasa-tachi wa mina , sono fuso no ie ni-shitagat-te , onoono , tsue ip pon zutsu o kare ni watashi ta .
 626sono tsue wa awase-te juu-ni hon .
 627aron no tsue mo , sono tsue no uchi ni at ta .
 628moose wa , sore-ra no tsue o , akashi no makuya no naka no , shu no mae ni oi ta .
 629sono yokujitsu , moose ga , akashi no makuya ni hait te miru to , rebi no ie no tame ni dashi ta aron no tsue wa me o fuki , tsubomi o dashi , hana ga sai te , a-mendoo no mi o musun de i ta .
 630moose ga sore-ra no tsue o , kotogotoku shu no mae kara , isuraeru no subete no hito no tokoro ni mochidashi ta no-de , kare-ra wa mi te , onoono jibun no tsue o tot ta .
 631shu wa moose ni iwa re ta ,
 632‘ aron no tsue o , akashi no hako no mae ni mochikaeri , soko ni hozon shi te , somuku mono-domo no tame ni , shirushi to shi nasai .
 633koo-shi-te , kare-ra no watashi ni-taisuru tsubuyaki o yame sase , kare-ra no shinu no o manukare sase nakere ba nara nai ’ .
 634moose wa sono yoo ni shi te , shu ga kare ni meiji rare ta toori ni okonat ta .
 635isuraeru no hitobito wa , moose ni it ta ,
 636‘ aa , watashi-tachi wa shinu .
 637hametsu desu ,
 638zenmetsu desu .
 639shu no makuya ni chikazuku mono ga , mina shinu no de are ba , watashi-tachi wa shinitaeru de wa ari mase n ka ’ .