Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for book_excerpt-31

title:Kigyou no shakaiteki sekinin
date:2004
source:Andoree Kaataa and Jan Furanseezu-Rojji --Imai Shouta (trans.). (2004). Kigyou no shakaiteki sekinin. Gijutsu Keizai Kenkyuujo.
genre:book
terms of use:fair use


 1rondon no chuukai-moderu no tekiyoo
 2koko de wa , kigyoo ga ikani shiiesuaaru ni kainyuu shi , dono-yoo-na mondai ni kanshin o mot te iru ka ni-tsui-te toogi shi tai to omoi masu .
 3‘ kigyoo no shakai-teki-sekinin ’ no katsudoo-han'i wa kyodai de , nasu beki koto ga boodai de aru koto wa , jissai ni mondai no ichibu desu .
 4sore wa attoo-teki na shudai de ari , shudai no ooki-sa to kenkai no sooi ga , maemuki ni toomen no mondai ni torikumu koto no shoogai ni nat te i masu .
 5chiri-teki ni wa zen-chikyuu ni-watat-te , bun'ya-teki ni wa zen-sangyoo ni-watat-te , teema ni-kanshi-te wa wareware ga kainyuu suru samazama na bun'ya ni-watat-te , kono mondai o kangae nakere ba nari mase n .
 6eruiitiienuee no torikumi-kata
 7eruiitiienuee LRB rondon-kigyoo-chuukai-kikan RRB wa rondon ni honsha o oki , ‘ dai-rondon-kigyoo ’ LRB GreaterLondonEnterprise = jiieruii RRB no kanren-kigyoo desu .
 8wareware wa shu-to-shi-te keizai-hatten to koyoo ni torikun de iru juu-san kakoku no minkan-bumon no teikei de naritat te i masu .
 9wareware no keiken kara , dono-yoo-ni kigyoo ga kainyuu dekiru ka ni-tsui-te no mit tsu no tokutei no moderu o ninshiki shi te i masu .