Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for diet_kaigiroku-10

title Kokkai kaigiroku
date 2014
source http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/118/0001/11802270001001a.html
genre spoken
subcorpus diet
terms of use Public domain


 1_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 2kore yori kaigi o hiraki masu .
 3kokkai-hoo dai-nana joo ni-yori-mashi-te , gichoo oyobi fuku-gichoo ga senkyo sa reru made , watakushi ga gichoo no shokumu o okonai masu .
 4tadaima made ni toosen-shoosho no taishoo o itashi mashi ta giin-suu wa gohyaku mei de ari masu .
 5_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 6nittei dai-ichi , gichoo no senkyo o okonai masu .
 7senkyo no tetsuzuki ni-tsuki-mashi-te wa , shuugi-in-kisoku ni-yoru koto to itashi masu .
 8nao , nen no tame mooshiage masu to , toohyoo wa tanki-mumei-toohyoo de ari masu .
 9o-temoto ni haifu no toohyoo-yoo-shi ni hi-sen-nin no shimei o kisai shi , kifuda no meishi o soe te jisan sa reru koto o nozomi masu .
 10kore yori tenko o meiji masu .
 11_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 12toohyoo-more wa ari mase n ka .
 13toohyoo-more nashi to mitome masu .
 14toohyoo-bako heisa .
 15kaihyoo .
 16kore yori meishi oyobi toohyoo no keisan narabi-ni toohyoo no tenken o meiji masu .
 17_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 18toohyoo-soosuu gohyaku-hachi .
 19meishi no kazu mo kore to fugoo shi te ori masu .
 20hon-toohyoo no ka-hansuu wa nihyaku-gojuu-go de ari masu .
 21toohyoo-chuu , toohyoo-sha no shimei o kisai shi ta mono ga ip pyoo ari masu .
 22kore wa toozen mukoo de ari masu .
 23toohyoo no kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 24gohyaku-nana ten sakurauchi-yoshio-kun hoka ni mukoo ichi migi no kekka , shuugi-in-kisoku dai-hachi joo ni-yori , sakurauchi-yoshio-kun ga gichoo ni toosen sa re mashi ta .
 25_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 26nittei dai-ni , fuku-gichoo no senkyo o okonai masu .
 27senkyo no tetsuzuki ni-tsuki-mashi-te wa , gichoo no senkyo to dooyoo de ari masu .
 28sunawachi , toohyoo-yoo-shi ni hi-sen-nin no shimei o kisai shi , kifuda no meishi o soe te jisan sa reru koto o nozomi masu .
 29kore yori tenko o meiji masu .
 30_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 31toohyoo-more wa ari mase n ka .
 32toohyoo-more nashi to mitome masu .
 33toohyoo-bako heisa .
 34kaihyoo .
 35kore yori meishi oyobi toohyoo no keisan narabi-ni toohyoo no tenken o meiji masu .
 36_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 37toohyoo-soosuu gohyaku-hachi .
 38meishi no kazu mo kore to fugoo shi te ori masu .
 39hon-toohyoo no ka-hansuu wa nihyaku-gojuu-go de ari masu .
 40toohyoo no kekka o go-hookoku mooshiage masu .
 41gohyaku-hachi ten murayama-kiichi-kun migi no kekka , murayama-kiichi-kun ga fuku-gichoo ni toosen sa re mashi ta .
 42_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 43kono sai , tadaima go-toosen ni nari mashi ta gichoo oyobi fuku-gichoo o go-shookai itashi tai to omoi masu .
 44_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 45gichoo ni go-toosen ni nari mashi ta sakurauchi-yoshio-kun o go-shookai itashi masu .
 46_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 47tadaima shokun no go-suikyo ni-yori , shuugi-in-gichoo no juushoku ni tsuku koto ni nari mashi ta .
 48makoto ni kooei ni zonji masu to-tomo-ni , sono shokuseki no juudai-sa o tsuukan itashi te ori masu .
 49honnen wa , gikai ga kaisetsu sa re mashi te kara man hyaku nen ni atari masu .
 50waga kuni gikai-seiji wa , ikuta no shiren o he te , chakuchaku to shinten o toge te mairi mashi ta .
 51ima-ya , waga kuni wa naigai tomo ni konnan na kadai ni chokumen shi , kokkai ni kase rare mashi ta sekimu mo masumasu ookina mono ni nat te ori masu .
 52watakushi wa , arata na ketsui no moto ni , gikai-sei-minshu-seiji no honshi ni nottori , giin no koosei-enman na un'ei ni zenryoku o keichuu itashi masu to-tomo-ni , hon'in ga kokumin no kitai to shinrai ni kotaeru beku , saizen no doryoku o itasu shozon de ari masu .
 53koko ni , shuunin ni-saishi , giin kakui no go-shien to go-kyooryoku o setsuni o-negai mooshiage mashi te , go-aisatsu to itashi masu .
 54_ lt_ sym_ gt _ jimu-soochoo LRB ogata-shin'ichiroo-kun RRB
 55fuku-gichoo ni go-toosen ni nari mashi ta murayama-kiichi-kun o go-shookai itashi masu .
 56_ lt_ sym_ gt _ fuku-gichoo LRB murayama-kiichi-kun RRB
 57shokun no go-suikyo o itadaki , hon'in-fuku-gichoo ni shuunin itasu koto ni nari mashi ta .
 58makoto ni kooei ni zonji masu .
 59watakushi wa , kono shokumu no juudai-sa ni fukaku omoi o i-ta-shi , koosei o mune to shi , seishin-seii koto ni atari , giin no enman na un'ei ni zenryoku o sosogu shozon de ari masu .
 60nanitozo , yoroshiku go-shien no hodo o-negai mooshiage mashi te , go-aisatsu to itashi masu .
 61_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 62kono sai , hara-kenzaburoo-kun kara hatsugen o motome rare te ori masu .
 63kore o yurushi masu .
 64hara-kenzaburoo-kun .
 65_ lt_ sym_ gt _ hara-kenzaburoo-kun
 66senrei ni-yori-mashi-te , watakushi wa , giin-ichidoo o daihyoo shi te , tadaima go-toosen ni nari mashi ta gichoo oyobi fuku-gichoo ni-taishi , o-iwai no kotoba o mooshiage tai to zonji masu .
 67tadaima sakurauchi-yoshio-kun ga hon'in-gichoo ni , murayama-kiichi-kun ga hon'in-fuku-gichoo ni toosen sa re mashi ta .
 68wareware ichidoo , chuushin yori shukui o hyoosuru shidai de gozai masu .
 69go-shoochi no toori , ryookun wa , tomo ni gikai-seiji ni-taisuru yutaka na keiken o yuuse rareru bakari de naku , sono sugure ta jinkaku to shikiken wa , kono juunin o takusuru ni makoto ni fusawashii katagata de aru to zonji masu .
 70tokubetsu-kokkai no kaikai ni-atari , kokumin no kokkai ni yoseru kitai to kanshin wa iyoiyo dainaru mono ga ari masu .
 71wareware wa , ryookun ga sono shuwan to rikiryoo o ikan-naku hakki shi te , gikai-seiji no kenzen naru hatten ni juubun na seika o age rare , mot-te kokumin no kitai ni kotae rareru koto o kataku shinji te utagai mase n .
 72koko ni , ryookun no go-shuunin o shukushi , kongo no go-katsuyaku o o-inori itashi mashi te , o-yorokobi no kotoba to itashi masu .
 73_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 74shuugi-in-kisoku dai-juu-yon joo ni-yori-mashi-te , shokun no giseki wa , gichoo ni-oi-te , tadaima no kari-giseki no toori ni shitei itashi masu .
 75_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 76nittei dai-yon , kaiki no ken ni-tsuki o-hakari itashi masu .
 77konkai no tokubetsu-kai no kaiki wa , roku gatsu nijuu-roku nichi made hyaku-nijuu nichikan to itashi tai to omoi masu .
 78kore ni go-igi ari mase n ka .
 79_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 80go-igi nashi to mitome masu .
 81yot-te , kaiki wa hyaku-nijuu nichikan to suru ni kesshi mashi ta .
 82_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 83nittei dai-go ni hairi masu .
 84giin-un'ei-iin no sennin o okonai masu .
 85shuugi-in-kisoku dai-sanjuu-nana joo ni-yori , gichoo ni-oi-te , kaku-kaiha kara mooshide no toori shimei itashi masu .
 86_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 87nao , sono ta no joonin-iin no sennin wa enki suru ni go-igi ari mase n ka .
 88_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 89go-igi nashi to mitome masu .
 90yot-te , sono toori kesshi mashi ta .
 91_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 92nittei dai-roku ni hairi masu .
 93giin-un'ei-iin-choo no senkyo o okonai masu .
 94_ lt_ sym_ gt _ kaneko-genjiroo-kun
 95giin-un'ei-iin-choo no senkyo wa , sono tetsuzuki o shooryaku shi te , gichoo ni-oi-te shimei sa reru koto o nozomi masu .
 96_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 97kaneko-genjiroo-kun no doogi ni go-igi ari mase n ka .
 98_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 99go-igi nashi to mitome masu .
 100yot-te , doogi no toori kesshi mashi ta .
 101gichoo wa , giin-un'ei-iin-choo ni yamashita-tokuo-kun o shimei itashi masu .
 102_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 103nao , sono ta no joonin-iin-choo no senkyo wa enki suru ni go-igi ari mase n ka .
 104_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 105go-igi nashi to mitome masu .
 106yot-te , sono toori kesshi mashi ta .
 107_ lt_ sym_ gt _ kaneko-genjiroo-kun
 108nittei dai-nana wa enki sa reru koto o nozomi masu .
 109_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 110kaneko-genjiroo-kun no doogi ni go-igi ari mase n ka .
 111_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 112go-igi nashi to mitome masu .
 113yot-te , doogi no toori kesshi mashi ta .
 114_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 115nittei dai-hachi , naikaku-soori-daijin no shimei o okonai masu .
 116kono tetsuzuki wa , shuugi-in-kisoku oyobi senrei ni-yoru koto to itashi masu .
 117shuugi-in-kisoku dai-juu-hachi joo dai-ik koo ni-yori-masu-to , kimei-toohyoo de shimei sa reru mono o sadameru koto to nat te ori masu .
 118o-temoto ni haifu no toohyoo-yoo-shi ni , shimei sa reru mono no shimei o kisai shi , katsu , toohyoo-sha no shimei o kisai no ue , kifuda no meishi o soe te jisan sa reru koto o nozomi masu .
 119kore yori tenko o meiji masu .
 120_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 121toohyoo-more wa ari mase n ka .
 122toohyoo-more nashi to mitome masu .
 123toohyoo-bako heisa .
 124kaihyoo .
 125kore yori meishi oyobi toohyoo no keisan narabi-ni toohyoo no tenken o meiji masu .
 126_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 127toohyoo-soosuu gohyaku-hachi .
 128meishi no kazu mo kore to fugoo shi te ori masu .
 129hon-toohyoo no ka-hansuu wa nihyaku-gojuu-go de ari masu .
 130toohyoo no kekka o jimu-soochoo kara hookoku sa se masu .
 131nihyaku-hachijuu-roku ten kaifu-toshiki-kun hyaku-yonjuu-roku ten doi-takako-kun yonjuu-roku ten ishida-kooshiroo-kun juu-roku ten fuwa-tetsuzoo-kun juu-yon ten nagasue-eiichi-kun
 132_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 133migi no kekka , kaifu-toshiki-kun o , shuugi-in-kisoku dai-juu-hachi joo dai-ni koo ni-yori , hon'in ni-oi-te naikaku-soori-daijin ni shimei suru koto ni kesshi mashi ta .
 134_ lt_ sym_ gt _ gichoo LRB sakurauchi-yoshio-kun RRB
 135kono sai , zanji kyuukei itashi masu .