Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for diet_kaigiroku-12

title:Kokkai kaigiroku
date:2014
source:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/144/0440/14411270440001a.html
genre:spoken
subcorpus:diet
terms of use:Public domain


 1_ sym _ nakagawa-iin-choo
 2kore yori kaigi o hiraki masu .
 3dai-hyaku-yonjuu-yon kai rinji-kokkai wa honjitsu shooshuu sa re mashi ta .
 4kore yori , o-temoto ni haifu itashi te ari masu kyoogi-jikoo ni-tsui-te , junji go-kyoogi o negau koto ni itashi masu .
 5mazu , giseki no ken ni-tsui-te de ari masu ga , kakutoo kara mooshide no ari mashi ta to-ori , gichoo ni-oi-te kari-giseki o sadame mashi ta .
 6honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te gichoo ga kari-giseki no toori giseki o sadameru mune senkoku itashi masu no-de , go-ryooshoo negai masu .
 7_ sym _ nakagawa-iin-choo
 8tsugi ni , shin-giin-shookai no ken ni-tsui-te de ari masu ga , saru nijuu-go nichi , kinki-senkyo-ku ni-oi-te kuriage-hojuu ni-yori , okutani-tooru-kun ga toosen sa re mashi ta .
 9kanrei ni-yori-mashi-te , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te gichoo kara dookun o shookai sa reru koto ni nari masu .
 10_ sym _ nakagawa-iin-choo
 11tsugi ni , kaiki no ken ni-tsui-te de ari masu ga , kon-rinji-kai no kaiki ni-tsuki-mashi-te wa , senpan-rai no riji-kai ni-oi-te go-kyoogi o negai , honjitsu kara juu-ni gatsu juu-yok ka made no juu-hachi nichikan to su beki mono to ichioo kettei shi ta shidai de ari masu .
 12mata , honken ni-tsuki-mashi-te wa , sakihodo joonin-iin-choo-kaigi ga hiraka re , gichoo kara kaku-joonin-iin-choo no iken o shirushi te wa , kon-rinji-kai no kaiki o , honjitsu kara juu-ni gatsu juu-yok ka made no juu-hachi nichikan to su beki mono to tooshin suru ni kesshi ta shidai de ari masu .
 13too-iin-kai to-itashi-mashi-te mo , kon-rinji-kai no kaiki o , honjitsu kara juu-ni gatsu juu-yok ka made no juu-hachi nichikan to su beki mono to gichoo ni tooshin suru ni go-igi ari mase n ka .
 14_ sym _ nakagawa-iin-choo
 15go-igi nashi to mitome masu .
 16yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 17_ sym _ nakagawa-iin-choo
 18tsugi ni , tokubetsu-iin-kai-setchi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , iin yonjuu nin yori naru saigai-taisaku-tokubetsu-iin-kai , iin onoono nijuu-go nin yori naru kooshoku-senkyo-hoo-kaisei ni-kansuru choosa-tokubetsu-iin-kai , sekitan-taisaku-tokubetsu-iin-kai , shoohi-sha-mondai-too ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , okinawa oyobi hoppoo-mondai ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , kokkai-too no iten ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , iin yonjuu nin yori naru gyoosei-kaikaku ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , iin gojuu nin yori naru kin'yuu-antei-ka ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , iin yonjuu nin yori naru zaisei-koozoo-kaikaku ni-kansuru tokubetsu-iin-kai no setchi ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 19mazu , kokkai-too no iten ni-kansuru tokubetsu-iin-kai o setchi suru koto to shi , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te giketsu suru ni sansei no shokun no kyoshu o motome masu .
 20_ sym _ nakagawa-iin-choo
 21kyoshu tasuu .
 22yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 23tsugi ni , tadaima kettei itashi mashi ta kokkai-too no iten ni-kansuru tokubetsu-iin-kai o nozoku hachi tokubetsu-iin-kai ni-tsuki-mashi-te wa , riji-kai de gooi itashi mashi ta toori setchi suru koto to shi , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te giketsu suru ni go-igi ari mase n ka .
 24_ sym _ nakagawa-iin-choo
 25go-igi nashi to mitome masu .
 26yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 27nao , kaku-tokubetsu-iin-kai no iin no kaku-kaiha wariate-suu wa , o-temoto no insatsu-butsu no toori de ari masu .
 28_ sym _ nakagawa-iin-choo
 29tsugi ni , shoo-iin-kai-setchi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , kon-kokkai ni-oki-mashi-te mo , zen-kokkai-doori , too-iin-kai ni o-temoto no insatsu-butsu ni ari masu toori no roku shoo-iin-kai o setchi suru koto to shi , shoo-iin oyobi shoo-iin-choo no sennin wa , iin-choo ni-oi-te shimei suru koto ni go-ichinin negat te oki tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 30_ sym _ nakagawa-iin-choo
 31go-igi nashi to mitome masu .
 32yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 33nao , kaku-shoo-iin no kaku-kaiha wariate wa , o-temoto no insatsu-butsu no toori de ari masu .
 34_ sym _ nakagawa-iin-choo
 35nao mata , nihon-kyoosan-too oyobi shakai-minshu-too_ cdot_ -shimin-rengoo no kata ni wa kaku-shoo-iin-kai ni obuzaabaa to-shi-te go-shusseki negau koto ni itashi masu .
 36mata , kon-kaiki-chuu ni-oke-ru shoo-iin , shoo-iin-choo oyobi riji no jinin narabi-ni hoketsu-sennin ni-tsuki-mashi-te mo , iin-choo ni go-ichinin negat te oki tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 37_ sym _ nakagawa-iin-choo
 38go-igi nashi to mitome masu .
 39yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 40_ sym _ nakagawa-iin-choo
 41tsugi ni , giji-shinkoo-kakari no ken ni-tsui-te de ari masu ga , giji-shinkoo-kakari wa , juuzen-doori jiyuu-minshu-too ni o-negai suru koto to shi , dootoo no kishida-fumio-kun ni o-negai itashi tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 42_ sym _ nakagawa-iin-choo
 43go-igi nashi to mitome masu .
 44yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 45_ sym _ nakagawa-iin-choo
 46tsugi ni , kokumu-daijin no enzetsu ni-kansuru ken ni-tsui-te de ari masu ga , saikai-go no hon-kaigi ni-oi-te , naikaku-soori-daijin no shoshin ni-tsui-te no enzetsu o okonau koto ni go-igi ari mase n ka .
 47_ sym _ nakagawa-iin-choo
 48go-igi nashi to mitome masu .
 49yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 50_ sym _ nakagawa-iin-choo
 51tsugi ni , kokumu-daijin no enzetsu ni-taisuru shitsugi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , kokumu-daijin no enzetsu ni-taisuru shitsugi wa , kitaru sanjuu nichi oyobi juu-ni gatsu tsuitachi no ryoojitsu okonau koto to shi , shitsugi-sha no kazu wa , jiyuu-minshu-too hitori , minshu-too futari , koomei-too_ cdot_ -kaikaku-kurabu hitori , jiyuu-too hitori , nihon-kyoosan-too hitori , shakai-minshu-too_ cdot_ -shimin-rengoo hitori to shi , hatsugen-jikan wa , jiyuu-minshu-too , minshu-too , koomei-too_ cdot_ -kaikaku-kurabu , jiyuu-too , nihon-kyoosan-too no shitsugi-sha ni-tsui-te wa hitori onoono sanjup pun inai , shakai-minshu-too_ cdot_ -shimin-rengoo no shitsugi-sha ni-tsui-te wa nijup pun inai to shi , hatsugen-jun'i wa , kitaru sanjuu nichi wa , mazu minshu-too no dai-ichi jun'i-sha , tsugi ni jiyuu-minshu-too , tsuide koomei-too_ cdot_ -kaikaku-kurabu no junjo de okonai , kitaru juu-ni gatsu tsuitachi wa , mazu minshu-too no dai-ni jun'i-sha , tsugi ni jiyuu-too , tsugi ni nihon-kyoosan-too , tsuide shakai-minshu-too_ cdot_ -shimin-rengoo no junjo de okonau koto to shi , ryoojitsu o-mot-te kokumu-daijin no enzetsu ni-taisuru shitsugi o shuuryoo suru koto ni go-igi ari mase n ka .
 52_ sym _ nakagawa-iin-choo
 53go-igi nashi to mitome masu .
 54yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 55_ sym _ nakagawa-iin-choo
 56tsugi ni , rippoo-jimu-hi no koofu o ukeru kaiha no nintei ni-kansuru ken ni-tsui-te de ari masu ga , kore ni-tsui-te jimu-soochoo no setsumei o motome masu .
 57_ sym _ tani-jimu-soochoo
 58rippoo-jimu-hi no koofu o ukeru kaiha no nintei wa , too-iin-kai no giketsu ni-yot-te kettei suru koto to nat te ori masu .
 59konkai , koomei-too_ cdot_ -kaikaku-kurabu kara rippoo-jimu-hi no koofu ni-kansuru todokede ga ari mashi ta no-de , kaiha no nintei o o-negai itashi masu .
 60_ sym _ nakagawa-iin-choo
 61sore-de-wa , tadaima jimu-soochoo kara setsumei no ari mashi ta to-ori , koomei-too_ cdot_ -kaikaku-kurabu o rippoo-jimu-hi no koofu o ukeru kaiha to nintei suru ni go-igi ari mase n ka .
 62_ sym _ nakagawa-iin-choo
 63go-igi nashi to mitome masu .
 64yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 65_ sym _ nakagawa-iin-choo
 66tsugi ni , honjitsu no hon-kaigi no giji no junjo ni-tsui-te , jimu-soochoo no setsumei o motome masu .
 67_ sym _ tani-jimu-soochoo
 68mazu saisho ni , gichoo ga giseki o kari-giseki no toori ni shitei sa re masu .
 69tsugi ni , gichoo kara shin-giin no shookai ga gozai masu .
 70tsugi ni , kaiki no ken de ari masu ga , gichoo kara , juu-hachi nichikan to suru ni-tsui-te o-hakari o itashi masu .
 71zenkai itchi de ari masu .
 72tsugi ni , tokubetsu-iin-kai-setchi no ken ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 73mazu , saigai-taisaku-tokubetsu-iin-kai , kooshoku-senkyo-hoo-kaisei ni-kansuru choosa-tokubetsu-iin-kai , sekitan-taisaku-tokubetsu-iin-kai , shoohi-sha-mondai-too ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , okinawa oyobi hoppoo-mondai ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , gyoosei-kaikaku ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , kin'yuu-antei-ka ni-kansuru tokubetsu-iin-kai oyobi zaisei-koozoo-kaikaku ni-kansuru tokubetsu-iin-kai no setchi ni-tsuki o-hakari itashi masu .
 74zenkai itchi de ari masu .
 75tsugi ni , kokkai-too no iten ni-kansuru tokubetsu-iin-kai no setchi ni-tsuki o-hakari itashi masu .
 76kyoosan-too ga hantai de gozai masu .
 77ijoo de zanji kyuukei ni nari masu .
 78gogo ni ji ni hon-kaigi o saikai itashi mashi te , obuchi-naikaku-soori-daijin no shoshin ni-tsui-te no enzetsu ga gozai masu .
 79shoyoo-jikan wa , sanjup pun teido to no koto de ari masu .
 80enzetsu ga owari mashi ta tokoro de , doogi ni-yori , kokumu-daijin no enzetsu ni-taisuru shitsugi wa enki shi , kitaru sanjuu nichi ni okonau koto o kettei shi te itadaki masu .
 81honjitsu no giji wa , ijoo de gozai masu .
 82_ sym _ nakagawa-iin-choo
 83sore-de-wa , honjitsu no hon-kaigi wa , gozen juu-ichi ji gojup pun yorei , shoogo kara kaikai itashi masu .
 84_ sym _ nakagawa-iin-choo
 85tsugi ni , jikai no hon-kaigi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , jikai no hon-kaigi wa , kitaru sanjuu nichi getsuyoo-bi gogo ichi ji kara kaikai suru koto to itashi masu .
 86mata , doojitsu gozen juu-ichi ji riji-kai , shoogo kara iin-kai o kaikai itashi masu .
 87honjitsu wa , kore nite sankai itashi masu .