コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

diet_kaigiroku-14のコンテキスト表示

title Kokkai kaigiroku
date 2014
source http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/156/0020/15601200020001a.html
genre spoken
subcorpus diet
terms of use Public domain


 1_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 2kore yori kaigi o hiraki masu .
 3mazu , riji no jinin oyobi hoketsu-sennin ni-tsui-te de ari masu ga , riji ueda-seiji-kun ga iin o jinin sa re mashi ta .
 4yot-te , iin-choo wa , koonin no riji ni fujimura-osamu-kun o shimei itashi mashi ta no-de , go-ryooshoo negai masu .
 5_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 6dai-hyaku-gojuu-rok kai tsuujoo-kokkai wa honjitsu shooshuu sa re mashi ta .
 7kore yori , o-temoto ni haifu itashi te ari masu kyoogi-jikoo ni-tsui-te , junji go-kyoogi negau koto ni itashi masu .
 8mazu , giseki no ken ni-tsui-te de ari masu ga , kakutoo kara mooshide no ari mashi ta to-ori , gichoo ni-oi-te kari-giseki o sadame mashi ta .
 9honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te gichoo ga kari-giseki no toori giseki o sadameru mune senkoku itashi masu no-de , go-ryooshoo negai masu .
 10_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 11tsugi ni , joonin-iin-choo-jinin no ken ni-tsui-te de ari masu ga , honjitsu , kokudo-kootsuu-iin-nagakubo-tetsushi-kun kara jinin-negai ga teishutsu sa re mashi ta .
 12honken wa , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te gidai to suru ni go-igi ari mase n ka .
 13_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 14go-igi nashi to mitome masu .
 15yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 16_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 17tsugi ni , joonin-iin-choo no senkyo no ken ni-tsui-te de ari masu ga , kokudo-kootsuu-iin-choo no jinin ga hon-kaigi ni-oi-te kyoka sa re mashi ta nara-ba , hikitsuzuki sono koonin no senkyo o okonau koto to shi , kono senkyo wa , sono tetsuzuki o shooryaku shi te , gichoo ni-oi-te shimei suru ni go-igi ari mase n ka .
 18_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 19go-igi nashi to mitome masu .
 20yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 21nao , koonin no kooho-sha to-shi-te , koomei-too kara kawai-masatomo-kun o suisen shi te mait te ori masu .
 22_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 23tsugi ni , tokubetsu-iin-kai-setchi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , iin onoono yonjuu nin yori naru saigai-taisaku-tokubetsu-iin-kai , seiji-rinri no kakuritsu oyobi kooshoku-senkyo-hoo-kaisei ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , iin nijuu-go nin yori naru okinawa oyobi hoppoo-mondai ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , iin sanjuu-go nin yori naru kokkai too no iten ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , iin nijuu-go nin yori naru seishoonen-mondai ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , iin gojuu nin yori naru buryoku-koogeki-jitai e no taisho ni-kansuru tokubetsu-iin-kai no setchi ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 24mazu , kokkai too no iten ni-kansuru tokubetsu-iin-kai oyobi buryoku-koogeki-jitai e no taisho ni-kansuru tokubetsu-iin-kai o setchi suru koto to shi , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te giketsu suru ni sansei no shokun no kyoshu o motome masu .
 25_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 26kyoshu tasuu .
 27yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 28tsugi ni , tadaima kettei itashi mashi ta tokubetsu-iin-kai o nozoku yon tokubetsu-iin-kai ni-tsuki-mashi-te wa , riji-kai de gooi itashi mashi ta toori setchi suru koto to shi , honjitsu no hon-kaigi ni-oi-te giketsu suru ni go-igi ari mase n ka .
 29_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 30go-igi nashi to mitome masu .
 31yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 32nao , kaku-tokubetsu-iin-kai no iin no kaku-kaiha wariate wa , o-temoto no insatsu-butsu no toori de ari masu .
 33_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 34tsugi ni , shoo-iin-kai-setchi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , kon-kokkai ni-oki-mashi-te mo , zen-kokkai-doori , too-iin-kai ni o-temoto no insatsu-butsu ni ari masu toori no roku shoo-iin-kai o setchi suru koto to shi , shoo-iin oyobi shoo-iin-choo no sennin wa , iin-choo ni-oi-te shimei suru koto ni go-ichinin negat te oki tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 35_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 36go-igi nashi to mitome masu .
 37yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 38nao , kaku-shoo-iin no kaku-kaiha wariate wa , o-temoto no insatsu-butsu no toori de ari masu .
 39_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 40nao mata , jiyuu-too , nihon-kyoosan-too , shakai-minshu-too_ lt_ cdot_ gt_ -shimin-rengoo oyobi hoshu-shintoo no kata ni wa shoo-iin no wariate no nai shoo-iin-kai ni obuzaabaa to-shi-te go-shusseki negau koto ni itashi masu .
 41mata , kon-kaiki-chuu ni-oke-ru shoo-iin , shoo-iin-choo oyobi riji no jinin narabi-ni hoketsu-sennin ni-tsuki-mashi-te mo , iin-choo ni go-ichinin negat te oki tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 42_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 43go-igi nashi to mitome masu .
 44yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 45_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 46tsugi ni , giji-shinkoo-kakari no ken ni-tsui-te de ari masu ga , giji-shinkoo-kakari wa , juuzen-doori jiyuu-minshu-too ni o-negai suru koto to shi , dootoo no shimomura-hakubun-kun ni o-negai itashi tai to zonji masu ga , go-igi ari mase n ka .
 47_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 48go-igi nashi to mitome masu .
 49yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 50_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 51tsugi ni , kokumu-daijin no enzetsu ni-kansuru ken ni-tsui-te de ari masu ga , saikai-go no hon-kaigi ni-oi-te , zaimu-daijin no zaisei ni-tsui-te no enzetsu o okonau koto ni go-igi ari mase n ka .
 52_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 53go-igi nashi to mitome masu .
 54yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 55_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 56tsugi ni , kokumu-daijin no enzetsu ni-taisuru shitsugi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , kokumu-daijin no enzetsu ni-taisuru shitsugi wa , myoo nijuu-ichi nichi ni okonau koto to shi , shitsugi-sha no kazu wa , minshu-too_ lt_ cdot_ gt_ -mu-shozoku-kurabu , koomei-too , jiyuu-too , nihon-kyoosan-too , onoono hitori to shi , hatsugen-jikan wa , onoono juu-go fun inai to shi , hatsugen-jun'i wa , mazu minshu-too_ lt_ cdot_ gt_ -mu-shozoku-kurabu , tsugi ni koomei-too , tsugi ni jiyuu-too , tsugi ni nihon-kyoosan-too , tsuide shakai-minshu-too_ lt_ cdot_ gt_ -shimin-rengoo no junjo de okonau koto to suru ni go-igi ari mase n ka .
 57_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 58go-igi nashi to mitome masu .
 59yot-te , sono yoo ni kettei itashi mashi ta .
 60_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 61tsugi ni , rippoo-jimu-hi no koofu o ukeru kaiha no nintei ni-kansuru ken ni-tsui-te de ari masu ga , kore ni-tsui-te jimu-soochoo no setsumei o motome masu .
 62_ lt_ sym_ gt _ tani-jimu-soochoo
 63rippoo-jimu-hi no koofu o ukeru kaiha no nintei wa , too-iin-kai no giketsu ni-yot-te kettei suru koto to nat te ori masu .
 64sakunen juu-ni gatsu nijuu-roku nichi , hoshu-shintoo narabi-ni innai ni-oi-te mu-shozoku to nat te ori masu yamamura-ken-kun no ‘ ishiki-soozoo-kenkyuu-kai ’ kara sorezore rippoo-jimu-hi no koofu ni-kansuru todokede ga teishutsu sa re , saru ichi gatsu yoo ka no riji-kai ni-oi-te , kaiha no nintei o okonai , ichi gatsu bun yori koofu suru koto ni kettei shi te itadai te ori masu .
 65_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 66sore-de-wa , jimu-soochoo no setsumei no toori go-ryooshoo negai masu .
 67_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 68tsugi ni , honjitsu no hon-kaigi no giji no junjo ni-tsui-te , jimu-soochoo no setsumei o motome masu .
 69_ lt_ sym_ gt _ tani-jimu-soochoo
 70mazu saisho ni , gichoo ga giseki o kari-giseki no toori ni shitei sa re masu .
 71tsugi ni , kokudo-kootsuu-iin-choo-jinin no ken ni-tsui-te o-hakari o itashi masu .
 72honken ga kyoka sa re mashi ta nara-ba , hikitsuzui te kokudo-kootsuu-iin-choo no senkyo o okonai masu ga , kono senkyo wa , doogi ni-yori , tetsuzuki o shooryaku shi te , gichoo ni-oi-te shimei sa reru koto ni nari masu .
 73tsugi ni , tokubetsu-iin-kai-setchi no ken ni-tsui-te o-hakari itashi masu .
 74mazu , saigai-taisaku-tokubetsu-iin-kai , seiji-rinri no kakuritsu oyobi kooshoku-senkyo-hoo-kaisei ni-kansuru tokubetsu-iin-kai , okinawa oyobi hoppoo-mondai ni-kansuru tokubetsu-iin-kai oyobi seishoonen-mondai ni-kansuru tokubetsu-iin-kai no setchi ni-tsuki o-hakari o itashi masu .
 75zenkai-itchi de ari masu .
 76tsuide , kokkai too no iten ni-kansuru tokubetsu-iin-kai oyobi buryoku-koogeki-jitai e no taisho ni-kansuru tokubetsu-iin-kai no setchi ni-tsuki o-hakari o itashi masu .
 77kyoosan-too oyobi shakai-minshu-too ga hantai de gozai masu .
 78ijoo de zanji kyuukei to nari masu .
 79gogo ni ji ni hon-kaigi o saikai itashi mashi te , shiokawa-zaimu-daijin kara zaisei ni-tsui-te no enzetsu ga gozai masu .
 80enzetsu ga owari mashi ta tokoro de , doogi ni-yori , kokumu-daijin no enzetsu ni-taisuru shitsugi wa enki shi , myoo nijuu-ichi nichi ni kore o okonau koto o kettei shi te itadaki masu .
 81honjitsu no giji wa , ijoo de gozai masu .
 82_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 83sore-de-wa , honjitsu no hon-kaigi wa , gozen juu-ichi ji gojup pun yorei , shoogo kara kaikai itashi masu .
 84_ lt_ sym_ gt _ oono-iin-choo
 85tsugi ni , jikai no hon-kaigi no ken ni-tsui-te de ari masu ga , jikai no hon-kaigi wa , myoo nijuu-ichi nichi kayoo-bi gogo ichi ji kara kaikai suru koto to itashi masu .
 86mata , doojitsu gozen juu-ichi ji riji-kai , shoogo kara iin-kai o kaikai itashi masu .
 87nao , min nijuu-tsuitachi - gozen juu ji sanjup pun kara shomu-shoo-iin-kai , gozen juu ji yonjuu-go fun kara tosho-kan-un'ei-shoo-iin-kai o kaikai suru koto to itashi masu .
 88honjitsu wa , kore nite sankai itashi masu .