Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_15

title Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date 2011/01/13
source CLT_00008.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html)
genre wikipedia
subcorpus wikipedia Kyoto
terms of use Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1shichimi-toogarashi
 2shichimi-toogarashi LRB shichi-mi-toogarashi RRB wa nihon no choomi-ryoo .
 3shibashiba ‘ shichimi ’ to ryakusa reru .
 4shichimi-toogarashi to-iu no wa kamigata-fuu no namae de ari , edo de wa nana-iro-toogarashi , nanairo-toogarashi- to yoba re te i ta .
 5shibashiba , nana-iro-tongarashi , toki ni ryakushi te nana-iro , to iu .
 6genryoo
 7toogarashi o shu-genryoo to shi , nana shurui no genryoo kara tsukura reru koto kara sono na ga aru .
 8kakushu no fuku-zairyoo de fuumi o tsukeru to-tomo-ni , karami o hodoyoku osae te iru .
 9naiyoo wa seisan-sha ni-yot-te kotonaru ga , toogarashi igai de wa ika ga yoku shiyoo sa reru .
 10yooto ya rekishi
 11udon _ lt_ cdot_ gt _ soba nado no menrui ya , gyuudon nado no yakumi to-shi-te tsukawa reru koto ga ooi .
 12shichimi-toogarashi wa betsumei yagen-bori to mo yoba reru .
 13kono na wa , edo-jidai ni ryoogoku-yagen-bori de kanpoo-yaku kara hinto o e te tsukura re edo-meibutsu ni nat ta koto ni yurai suru .
 14genzai , tookyoo_ lt_ cdot_ gt_ -sensoo-ji-monzen ‘ ya-ge-n-bori ’ , kyooto_ lt_ cdot_ gt_ -kiyomizu-dera-monzen ‘ shichimi-ya ’ , nagano_ lt_ cdot_ gt_ -zenkoo-ji-monzen ‘ yawata-ya-iso-goroo ’ nado no oosodokkusu na mono no hoka , niigata_ lt_ cdot_ gt_ -jooetsu no kan-zuri nado shichimi kara hatten shi ta choomi-ryoo mo sonzai suru .
 15nao , ya-ge-n-bori _ lt_ cdot_ gt _ shichimi-ya _ lt_ cdot_ gt _ yawata-ya-iso-goroo no san sha wa , nihon san dai shichimi-toogarashi to shoosa re te iru .